compacte versie beleidsplan Protestantse gemeente te Koudum 2020


Doelstelling/visie:
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, organisatie, toezicht, enz. De Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Beleidsplan:
De Protestantse gemeente te Koudum is deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij voedt zich aan de wekelijkse kerkdiensten, waarin de omgang met de Levende God in liederen en gebeden geoefend wordt en de Bijbel wordt gelezen en gedeeld voor vandaag en morgen. Persoonlijke betrokkenheid, creativiteit en kwaliteit zijn daarbij terugkerende elementen. Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Daarnaast loopt de gerichtheid op de vragen vanuit onze wereld en de verantwoordelijkheid naar de samenleving als een rode draad door de activiteiten.
In een snel veranderende samenleving zoekt onze gemeente kansen te bieden voor een leven met God, als een weg van verdieping in geloof, hoop en liefde. De reisbeschrijving put zij uit een actieve en veelzijdige omgang met de Bijbel. Essentieel is de oriëntatie op Jezus Christus als de reisgenoot die de weg weet. De gemeente is een oefenplaats om volgeling te zijn met al onze talenten, beperkingen en betrokkenheid. Belangrijk is dat in de gemeente een sfeer van verdraagzaamheid heerst, zonder dat deze verflauwt tot desinteresse. De diversiteit aan geschiedenis, overtuiging en mogelijkheden die onder de gemeenteleden waar te nemen is, zien we als een uitdagende rijkdom. De ontmoeting met elkaar en de uitnodiging tot meeleven zijn hiertoe belangrijke stimulansen. Meeleven is altijd een wisselwerking, waarbij uiteraard rekening gehouden kan worden met individuele beperkingen.
Wie ontdekt hoe rijk het is dat God naar ons omziet, die wil ook zelf naar anderen omzien. Daarbij maakt het geen verschil of die anderen ook christen zijn of niet. De gemeente is daarbij als een oefenplaats om dit omzien naar elkaar te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat (pastor betekent herder, ‘mijn broeders/zusters hoeder’).

Het volledige beleidsplan van onze gemeente, ‘Samen kerk dicht bij het water’, kunt u hier lezen.
Het beleidsplan van onze landelijk kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.   

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden: 2 predikanten (die samen 1 fte invullen),  13 ouderlingen (waaronder 1 ouderling-voorzitter, 1 ouderling-scriba en 5 ouderling-kerkrentmeesters) en 6 diakenen.
Het College van kerkrentmeesters, onze werkgroep Beheer, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit 5 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 7).

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van de kerkenraad, colleges, commissies en werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten:
Naast de gebruikelijke activiteiten van een kerkgenootschap rondom onder meer de wekelijkse eredienst op zondag en de pastorale zorg, is er jaarlijks een uitgebreid programma met activiteiten, dat onder meer gepubliceerd wordt via de website van onze kerk: www.pknkoudum.nl

Financiële verantwoording en overzicht van voorgenomen bestedingen:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Naast de inzamelingen tijdens de erediensten wordt via de actie Kerkbalans aan de kerkleden elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om de diverse taken te kunnen uitvoeren, de zogenaamde VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk in de kerk vertoont een grote mate van continuïteit: de ambtsdragers en andere (pastorale) werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht onder ANBI gemeente is dit cijfermatig in beeld gebracht.
                                           
 
het RSIN of fiscaal nummer    823341264
het post- of vestigingsadres    J.Benckesplein 1   8723 BN Koudum
telefoonnummer en e-mailadres  jfekkes@home.nl / 0514-521222
het nummer van Kamer van Koophandel         76410897
bankrekening    NL04RABO0373723814 t.n.v. Prot. Gemeente Koudum

                                                                                                             
                                                                                                             
 
terug