PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws
 
ZONDAG 19 MEI    
9.30  uur Martinikerk : Dhr. Sj. Bakker     Urk
Collecten : Diaconie (Verplichte Afdrachten) en Kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : Feike Dijkstra
Koster  : Bauke Spijksma        tel. 522383
Beamer : Willemiek van Dijk
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. S. de Boer     Dammenseweg 41
Op ‘e Hichte  : Kinderkerk
     
ZONDAG 26 MEI   BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS
9.30  uur Martinikerk : Ds. K. van der Kooi      Driebergen
Collecten : Diaconie(P. Diaconie) en Kerk
Uitgangscollecte : Bloemenfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : Gosse Jongsma
Koster  : Rooske Fekkes   tel. 522033
Beamer : Bauke Spijksma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Sjouke van Dijk       Nieuweweg 23
Op ‘e Hichte  : Kinderkerk
     
DONDERDAG 30 MEI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. G. de Haan     Oosterzee
Collecten : Diaconie en kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : Gosse Jongsma
Koster  : Anneke Munniksma     tel. 521818
Beamer : Jetze Siemensma
     
ZONDAG 2 JUNI   HEILIG AVONDMAAL
9.30  uur Martinikerk : Ds. A. Pilkes van Delft      Rhenen
Collecten : Diaconie (HA) en kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : A. Landman
Koster  : S. Stilma     tel. 522265
Beamer : Jan Cnossen
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. H.J. de Koe      Dammenseweg 35
Op ‘e Hichte  : Kinderkerk
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 23 mei : Mevr. B. Posthumus
Donderdag 30 mei : Ds. G. de Haan
Donderdag 6 juni : Mevr. H. Mulder


BIJ DE DIENSTEN  ( De kleur in de kerk is wit )
Zondag 19 mei gaat voor dhr. Sj. Bakker  (De kleur is wit)
Zondag 26 mei  (de kleur is rood)  zal  ds K.  van der Kooi uit Driebergen  de nieuwe ambtsdragers bevestingen en nemen we afscheid  van wie de periode om is.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag staat ds. G. de Haan uit Oosterzee op de kansel.
De kleur is tot Pinkster wit in de kerk;
De eerste zondag  in juni vieren we het Heilig Avondmaal met ds. A. Pilkes- van Delft.

We wensen elkaar goede diensten toe.     KPH
 
Pastoraat Pastoraat
Aukje Sinnema-Steiginga, Gerben IJpmastraat 33, is thuisgekomen uit Heerenveen, maar moet de eerste tijd nog heel rustig aan doen.
Het gips om de gebroken arm van Mw. T. Bouma-Zeldenrust, Bovenweg 9, mocht eraf, maar ze moet nog een tijdje in het Menniste Skil, Laag Bolwerk 12 te Bolsward blijven voor revalidatie.
We wensen hen beiden een voorspoedig herstel.
Voor de zieken thuis en degenen die bezig zijn met kuren of andere behandelingen wensen wij veel sterkte en kracht.
Als bemoediging de tekst van Lied 651:7:
Ja, de Heer zal u bewaren,
Hij de herder, Hij het lam,
die voor u ter aarde kwam,
die voor u is opgevaren.
                                                                                  H. Plantinga- Folkertsma

JUBILEA
De maand mei was vroeger de trouwmaand en dat blijkt wel uit de volgende jubilea:
Op 22 mei is het echtpaar B. Hofman en G. Hofman – Wiersma, Bovenweg 24, 45 jaar getrouwd. En op 27 mei is het echtpaar S. de Boer en E. de Boer-Akkerman, Dammenseweg 41 , 55 jaar getrouwd.
Op 28 mei is het echtpaar J. Haanstra en M. Haanstra – de Jong, Snakke 16, 60 jaar getrouwd!!
En op 29 mei het echtpaar IJ. Van der Gaast en T. van der Gaast – Hoekstra, Douwe van Epemastraat 23, 50 jaar getrouwd. Tenslotte op 1 juni is het echtpaar H. van der Goot en G. van der Goot – Stellingwerff, Oostenveldseweg 31, 40 jaar getrouwd.

Alle echtparen alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.        JF

                                   
VERJAARDAGEN
18 mei mevr. M. Gort -van den Hout, de Finke ( 93 sjaar)
18 mei dhr. L. Krommenhoek, Westeweg 18  (83 jaar)
27 mei dhr. M. de Koe, Spoarleane 3, (88 jaar)
28 mei dhr. Tj. de Vries it Heechhout 16 (80 jaar)
  4 juni dhr. J. Homsma Wetterbies 24 (82 jaar)
  7 juni mevr. W. van Dijk-Zwaagstra G. Ypmastraat 32 (82 jaar)


 
Safolle blommen,
Safolle kaarten,
Safolle waarme wurden,
Safolle belangstelling
Safolle treast.
 
Wy wolle alle minsken bedanke dy’t om ús tocht ha by it ferstjerren fan ús leave

Hinne Bootsma

Alle waarme belangstelling hat ús tige goed dien. It jout ús moed om fierder te gean.

 Koudum, maaie 2019

Sietske Bootsma – Gerbrandy
Jente & Esmée, Baukje & Stefan,
Riemer & Berber en Fimke
Familie Bootsma
Familie Gerbrandy
 
Beroepingscommissie ‘WAKOMO’ Beroepingscommissie ‘WAKOMO’
In de afgelopen weken zijn er door de commissie gesprekken gevoerd met verschillende sollicitanten voor de in te vullen vacature van predikant in de drie gemeentes. Deze gesprekken zijn op een prettige manier verlopen en aan de hand hiervan is een selectie gemaakt van geschikte kandidaten. Op dit moment is het beroepingswerk in de ‘luisterfase’ aanbeland, de commissieleden zullen een dienst bijwonen van elke geselecteerd predikant. Wordt vervolgd...

Namens de beroepingscommissie ‘WaKoMo’
Gelke Talsma
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending
AVONDMAALSCOLLECTE 2 JUNI .

De avondmaalscollecte is bestemd voor het project Home of Hope and Dreams.
U allen nog bekend van het project van  Wouter en Jannie! Een paar jaar geleden.

Specifieke doelen van dit project zijn:
1. Een veilige thuishaven creëren voor elk kind, door het bouwen van een kindertehuis voor maximaal 50 kinderen.
2. Een basisschool realiseren voor kinderen uit het kindertehuis en de armste gezinnen uit de      omgeving. De kinderen kunnen gratis Engels onderwijs volgen.
3. Elk kind de kans geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen door het geven van de basis-
behoeften en goed onderwijs.
4. Elk kind genoeg begeleiding bieden en daarbij de acceptabele normen en waarden van de diverse Ugandese culturen hooghouden.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!.

Namens de werkgroep diaconie    Tjerk FaberIn april hebben we 2 x een bedrag van € 20,00 voor het bloemenfonds ontvangen 
( via Boukje en Hittje) Op onze bankrekening is een bedrag ontvangen van
 € 50,00 bestemd voor de avondmaalscollecte en € 15,00 voor de paascollecte.
namens de werkgroep diaconie hartelijk dank.   T.F


Wat fijn dat de laatste zondag van april alle voorbeeldbrieven door verschillende mensen mee naar huis genomen zijn om die thuis over te schrijven en te versturen naar de regeringen. We hebben o.a. kunnen schrijven voor vrijlating van een jonge vrouw uit Eritrea. Zij wordt nergens voor aangeklaagd, maar vastgehouden omdat haar vader betrokken was bij een poging de regering omver te werpen.
Zondag 26 mei a.s. liggen er in Op ‘e Hichte weer brieven klaar om mee te nemen, over te schrijven en te versturen. Helpt u weer mee om te schrijven voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid?  Graag tot dan, namens de diaconie, JWB
P.S. Een van onze schrijvers heeft een brief ontvangen in antwoord op een verzoek om Toffiq al-Bihani, die sinds 2003 gevangen zit op Guantánamo Bay op te vangen in Nederland.

 
 
De scriba De scriba
 
Beheer Beheer
Verantwoording van opbrengst collecten en giften t.b.v. de Kerk april  2019:
Totaal tijdens 5 diensten in de maand april                                        € 765,54
Finke 2 diensten   € 49,40.   
Via pastoraal werker Henny Ybema een gift van € 10,00 voor de kerk ontvangen en € 10,00 voor het bloemenfonds. Waarvoor hartelijk dank.   

Wij zien een stijgend gebruik van de collecte munten in de collecten voor kerk en diaconie.
Voor ons gemakkelijk, maar ook voor u: niet meer zoeken om muntgeld.
Bestellen: zie op achterblad van kerknieuws en uw bestelling wordt thuis bezorgd.                                                         
.
Werkgroep beheer, IJK
 
 
Campagne 2019 Campagne 2019

                                                  campagne 2019


Nieuwe werkers in de wijngaard nodig!!!                                                    
Wij zijn nog steeds op zoek naar JOU!   


Op zondag 26 mei a.s. vindt in de dienst bevestiging plaats van nieuwe ambtsdragers. Dit zijn Anneke Munniksma als wijkouderling, Hotske Broersma als ouderling-kerkrentmeester en Berend Falkena als diaken.  Mochten er nog opmerkingen zijn naar aanleiding van deze voordracht dan graag contact opnemen met de scriba J. Fekkes. De vertrekkende ambtsdragers waar afscheid van wordt genomen zijn Habeltje van der Meer (ouderling), Wiep de Boer (kerkrentmeester) en Sietze Stilma (diaken).
De dienst zal worden geleid door ds. K. v.d. Kooi uit Driebergen en er is een muzikaal intermezzo van Fardau de Boer (dochter van Wiep de Boer) en haar Pake Ulfert de Jong.

Er zijn nog twee vacatures voor ouderling en scriba en bij de pastorale medewerkers nog een aantal vacatures. Neem contact op uw wijkouderling voor informatie en stel enige tijd beschikbaar. Met elkaar is onze taak licht. 

JF


 
 
Marktcommissie Marktcommissie
ZOMERMARKT OP ‘E HICHTE 2019

Het is weer voorjaar, tijd van OPRUIMEN en schoonmaken.
Komt u nog  goede spulletjes  tegen die u niet meer gebruikt en toch ook niet weg wilt doen!?
De marktcommissie houd zich van harte aanbevolen en wil het graag hebben om te verkopen tijdens de komende zomermarkt. 
De hele gemeenschap heeft er baat bij en is u dankbaar. 
Vrijwilligers tijdens de marktdagen zijn ook van harte welkom en kunnen zich graag melden bij Henny Ybema  of  Antje Folkertsma.

Voor brengen van spullen kunt u  ook contact opnemen met één van toegevoegde nummers  Bel even met Henny Ybema tel. 051452 2432 of Antje Folkertsma  051452 522617 voor het inleveren van de spullen.
 
 
Mutaties Mutaties
 
Agenda Agenda
Maandag   13 mei 19.30uur  DB  Op ‘e Hichte
Dinsdag     19 mei  19.30 uur Pastoraat (ouderl. + pm)
Dinsdag     28 mei 19.45 uur Beheer Op ‘e Hichte
Dinsdag     4 juni 19.45 uur DB  Op ‘e Hichte

 
 
Àctiviteiten Àctiviteiten
MudRaise International Justice Mission (IJM)
Ik, Rienke Siemensma, ga met een aantal studenten van mijn opleiding, International Development Management, meedoen aan de MudRaise van IJM. De MudRaise, die zal plaatsvinden op 22 juni 2019, is een  obstakelrace om geld te werven om reddingsoperaties te financieren.

Wereldwijd leven meer dan 40 miljoen mensen in slavernij. Kinderen, vrouwen en mannen. Mishandeld, misbruikt, miskend. Slavernij is het gebruik van leugens en geweld om een ander te dwingen te werken voor geen of weinig geld. Onder hen kinderen van nog geen vier jaar oud die gewelddadig worden uitgebuit. Slavernij gaat veel verder dan slechte werkomstandigheden. Mensen die vastzitten in slavernij leven onder de voortdurende dreiging van geweld. Ze hebben te maken met fysiek en seksueel geweld en niemand bij wie zij terecht kunnen voor hulp. IJM bevrijdde slaven die hen vertelden dat ze geslagen werden, slachtoffer waren van groepsverkrachting, opgesloten werden in kleine cellen, werden uitgehongerd en zelfs ooggetuige waren van moord.

IJM beschermt de armsten in bijna 20 gemeenschappen over de wereld tegen geweld door samen te werken met lokale overheden. IJM focust zich op mensenhandel, moderne slavernij, seksueel geweld tegen kinderen, illegale landonteigening, machtsmisbruik politie en burgerschapsregistratie. De doelen van IJM zijn: slachtoffers bevrijden, criminelen laten berechten, levens herstellen en rechtssystemen versterken.

IJM vraagt elke deelnemer €3.300 op te halen, ongeveer de kosten van één reddingsoperatie. Ons doel om €33.300 in te zamelen, waardoor IJM in staat is om 10 mensen uit slavernij te bevrijden. Wij hebben besloten geld in te zamelen voor seksslaven in de Dominicaanse Republiek. Daarom wil ik jullie vragen om mij te sponsoren zodat IJM mensen uit seksslavernij kan bevrijden!

Giften kunt u overmaken via de website: https://mudraise.nl/idm Hier is ook meer informatie te vinden over het project. Of u kunt een gift over maken naar: NL68 SNSB 0926 0736 48, t.n.v. R.A.A. Siemensma o.v.v. MudRaise.

Alvast ontzettend bedankt!
Rienke Siemensma
 
 
Kerknieuws Kerknieuws
Misschien is het u opgevallen dat er soms delen in het kerknieuws zitten waar geen tekst staat.
Om dit op te vullen vragen wij u te helpen dit te voorkomen.
Hier willen we graag een gedicht, een lied, of iets dergelijks.
U kunt uw bijdrage sturen naar:

De publiciteitscommissie

DATUMS
In de zomer wordt het kerknieuws weer drie keer gedrukt voor vier weken.

De  eert volgende inleverdatum  over 3 weken  is    vrijdag 31 mei
Vervolgens  over 4 weken  
Inleverdatum   vrijdag   28 juni
Dan  vrijdag  26 juli 
En vrijdag 23 augustus
Vervolgens weer over 2 weken   = vrijdag   6 september
Wilt u hier rekening mee houden met het inleveren van kopij.
Alvast bedankt!
Voor vragen 
 
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-05-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst, Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-06-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.