PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws
ZONDAG  23 FEBRUARI    
9.30 uur Martinikerk : Ds. M.C.A. Korpel
Collecten : Diaconie (Rooseveldhuis) en Kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : G Jongsma
Koster  : U. de Jong       tel. 523176
Beamer : Jetze Siemensma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. H. de Koe           Dammenseweg 35
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
ZONDAG 1 MAART    
9.30 uur Martinikerk : Ds. M.E.G. de Zeeuw
Collecten : Diaconie (Verpl. afdrachten) en Kerk
Uitgangscollecte : Zending
OM U TE DIENEN    
Organist : A. Landman
Koster  : J. Buma         tel. 522233
Beamer : Edwin de Boer
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. D. Wilschut             D. van Epemastraat 1
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 20 februari : Pastor Hieke Plantinga
Donderdag 27 februari : Ds. J. van Voorst
Donderdag 5 maart : Mevr. H. Mulder


BIJ DE DIENSTEN
 
Zondag 23 februari, zevende na Epifanie   
In deze dienst, die om 9.30 uur begint, is ds. Marjo Korpel onze gastvoorganger.

Zondag 1 maart, zondag Invocabit (naar Psalm 91: 15  ‘Roept hij mij aan, dan antwoord ik’)
Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd gaat ds. Michiel de Zeeuw ons voor. In de Eerste Schriftlezing uit Exodus 3: 1-18 horen we vertellen hoe Mozes na een bewogen leven in saaiheid achterblijft. Hij heeft andermans schaapjes op het droge. In die dorheid gebeurt er iets onverwachts. Hij wordt geroepen, hij blijkt nodig.
Daarnaast lezen we uit Mattheüs 4 hoe Jezus geroepen wordt om maar eens lekker de boel de boel te laten. Om in de woestijn van het leven nu eens voor zichzelf te kiezen, dat leven met God kan wel een tijdje wachten.
Afgaand op welke stemmen richten wij ons leven in?

Na afloop van de dienst is er in Op ‘e Hichte een informatieve bijeenkomst. Uw kerkenraad wil u graag over enkele dingen informeren. Zie de uitnodiging verderop in Kerknieuws.
 
 
UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ UIT PASTORIE ‘IT OERSET’

Uit de kerkdienst op 9 februari jl.
Samen met jongeren van de Jeugdkerk dachten we na over de betekenis van Jezus’ woorden: ‘jullie zijn het zout van de aarde’. Wat wordt daarmee bedoeld? Na een korte uitleg stelden we de vraag in het midden van de gemeente: Wie of wat is het zout van de aarde voor u en waarom?
Iedereen kon op een kaart een antwoord schrijven. Een aantal antwoorden hebben we in de kerk gehoord, de rest volgt hieronder. Lees het op je gemak door, er zitten mooie invalshoeken bij!


Een kind tekende een hartje en een zoutpotje
 
God en geloof – de vele vrijwilligers, hulpverleners, oprechte mensen, positieve mensen – Doos onze poes en Gerrit – lieve mensen die om je heen staan – tevreden zijn met je leven – de ‘gewone’ mensen die klaar staan voor een ander. Die helpen wanneer nodig, die luisteren wanneer nodig – een goed boek om te lezen omdat dit je kan laten beseffen dat er veel dingen zijn die er toe doen – onze kids die in sport of muziek plezier hebben en enthousiast zijn – Majoor Boshardt die zich volledig voor anderen inzette – C. Hoskinson, voor zijn visie en werk aan de tools die een nieuwe governance in de wereld mogelijk maken zonder machtsmisbruik – vriendelijkheid, het maakt dat we meer van elkaar kunnen hebben en ons niet beledigd voelen door een ander – hulpverleners in rampgebieden zoals Australië – Nelson Mandela, vanuit verdrukking naar menselijkheid – Stichting Vluchteling, hulp aan mensen die het het allermeeste nodig hebben – mensen in de kerk die trouw anderen bezoeken – alle mensen in Israël en Merkel, zij verzet zich tegen antisemitisme – muziek voor de mensen – het zout is overal, in de mensen, in de natuur, in de dingen, in de stilte… - André Kuipers, hij weet hoe de wereld eruit ziet van boven en waar wij aandacht voor moeten hebben – Martin L. King, I have a dream... – Oase (boekje voor dagopeningen) – mijn heit en mem, alle kinderen en mensen om mij heen die mij bezoeken, ‘gedag’ zeggen – Obama, hij diende het volk en niet zijn eigen ego – mijn moeder, zij leefde ‘vergeving’ voor – wetenschap en kennis – de zorg, omdat ze er voor je zijn als je ze nodig hebt – God, Hij werkt onder ons – Henriëtte, want ze is een goede vriendin – onze dorpsgemeenschap – Carola Schouten – schrijver/dichter Hans Bouma,  filosoof René Gudde- Mercy Ships, voeren operaties uit in arme landen – Artsen zonder Grenzen – Thijs van de Brink, probeert zonder oordelen mensen te laten vertellen over het geloof en geeft ook zelf aan wat het geloof met hem doet- Michelle van Dusseldorp, helpt vanuit het geloof mensen – de bern en lytsbern – us mem – Urgenda – in het klein lopen er veel zoutvaatjes rond die veel doen en het zout zijn voor een ander – mensen die in landen waar het moeilijk is christen te zijn het toch uitdragen – mensen die vrede stichten door niet zichzelf voorop te plaatsen maar aan iedereen denken – vrijwilligers die naar Lesbos gaan om de vluchtelingen te troosten en te helpen – kinderen, kunnen door manier van doen veranderingen teweeg brengen – het koor waar ik op zit – mijn zoon, die was mijn zout in de wereld – zendelingen – mijn lieve vrouw die zoveel kaartjes stuurt aan zoveel mensen en veel bezoekjes brengt – voetballer Messi – Fier Fryslân – dat wij het hier nog zo goed hebben en dat we nog wat voor de medemens kunnen betekenen. Ik sluit af met de zin waar we ook de kerkdienst mee besloten: ‘Als je maar iets doet in de naam van de God van liefde dan ben je een beetje zout’.

Ter gedachtenis
Op 31 januari overleed ons gemeentelid Anne Hoekstra, in de leeftijd van 85 jaar. Hij verbleef de afgelopen anderhalf jaar in de Jelle Meineszhof in Balk. Daar liet hij vaak horen dat hij ‘naar huis’ wilde. In de uitvaartdienst hebben we gelezen uit Psalm 137 over mensen die ook zo graag naar huis wilden. Zij waren weggebracht, als nutteloos aan de kant geschoven. Die kant van de psalm raakt aan het levensverhaal van Anne Hoekstra. Hij was heel graag nuttig. Veel mensen in Koudum kennen hem nog als elektricien bij Radio De Vries, iemand die bovendien een speciaal talent had voor de reparatie van wasmachines. Zijn vrouw en hij kregen twee kinderen; helaas overleed zijn echtgenote al vroegtijdig. Een wending ten goede kwam in de vriendschap en het huwelijk met Piertje Landman. Ook haar drie kinderen kwamen zo in een samengesteld gezin. Anne Hoekstra werd koster van de hervormde gemeente. Met grote toewijding vulde hij, samen met zijn vrouw Piertje, het brede takenpakket van het kosterschap in. Het beheer van het kerkhof had zijn grote aandacht, het moest er allemaal keurig uitzien. Hij had iets resoluuts over zich.
Uit zijn nuttig bezig zijn kon hij ontsnappen op zijn fiets. De vrijheid in. Genieten van het prachtige Friesland, samen met Piertje, zijn steun en toeverlaat. Met het toenemen van ziekte in zijn laatste jaren kwam ook het verlangen naar die andere vrijheid. Op de rouwbrief staat ‘Thús. Dan bisto net hinne gien, mar nei hús ta gien.’ Aan de ruimte van Gods trouw hebben we Anne toevertrouwd.

In Memoriam  
In de vroege morgen van maandag 10 februari overleed Kenna Derkje de Vries-Vedder in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde een aantal jaar in de Finke, maar was in de jaren zestig naar Koudum gekomen. Haar man had werk als leidinggevende gekregen op de sociale werkplaats.
Kenna, geboren in Winsum (Groningen), kwam met Johan uit Joure, na een emigratie naar Canada die niet gebracht had wat ze ervan hoopten. Ze kregen vier kinderen, Jan, Hendrik, Redze en Senny. ‘We groeiden op in een liefdevol nest’, vertelden ze. Kenna kwam door Johan in aanraking met het christelijk geloof. Het raakte ook haar hart en zo gingen ze samen hun kinderen voor op de weg van geloof. Bij de opvoeding hoorde ook het bijbrengen van liefde voor de natuur. ‘We gingen vaak naar buiten, werden meegenomen op tochtjes in de natuur’, vertelden de kinderen. Kenna was muzikaal, zong graag. Toen haar krachten afnamen en ze zich eigenlijk niet meer kon uiten reageerde ze nog op gezongen liederen aan haar bed. Ze droeg ze in zich, zong ze van binnen, als troost in haar wereld die verder zo klein geworden was.
Groot verdriet was er in het leven van Johan en Kenna toen hun zoon Hendrik op 53-jarige leeftijd overleed aan de ziekte ALS.
Ze vond wel weer een evenwicht, maar na haar mans overlijden nam haar kracht af.
In de dienst van Woord en gebed, voorafgaand aan de begrafenis in Joure, stonden we stil bij de woorden van Psalm 116. Die Psalm zingt over een God die oor heeft voor ons levensverhaal. In dat vertrouwen hebben we haar in de aarde gelegd, dichtbij haar man en haar zoon Hendrik.

Op 12 februari is overleden Janke Merkus – van der Heide in de leeftijd van 89 jaar Wonend in de Finke.  De rouwdienst vind plaats op woensdag 19 februari in de Martinikerk waarna de begrafenis plaats vind op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
 
Veertigdagentijd
Op weg naar het feest van Pasen deelt de kerk steevast de uitnodiging om ‘tot de kern te komen’. Je te concentreren op wat telt. Durf opnieuw te ontdekken hoe je gaande bent op jouw levensweg. Daarbij wordt gereedschap aangeboden. Dit keer biedt uw kerkgemeenschap een Vastenkaart, een vorm om tijdelijk af te zien van ingesleten patronen of minder goede gewoontes. Daarnaast is er een spaardoosje om welbewust te delen met wie minder mogelijkheden hebben. Onze diakenen geven ons wekelijks informatie over de verschillende projecten (zie verderop onder diakonie). Bovendien wordt in de kerk een Veertigdagenkalender uitgereikt, met tips en woorden ter bezinning voor iedere dag.
Voor de gezinnen met jonge kinderen wordt door de Kinderkerk een boekje verspreid dat aansprekende informatie en vormen om te vieren geeft voor deze bijzondere periode.
De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag,  genoemd naar de as waarmee een kruisje op het voorhoofd wordt getekend bij woorden als ‘gedenk dat je sterfelijk bent’. Je leven is niet vanzelfsprekend, sta op uit wat je gevangen houdt.

We wensen u en jou een inspirerende Veertigdagentijd toe, met een hartelijke groet,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
 
Pastoraat Pastoraat

VERJAARDAGEN
26 februari mevr. L. Osinga-Bloemsma, Hoofdstraat 29 (85 jaar)
  5 maart mevr. A. Tjerkstra –de Jong De Finke (92 jaar)
  7 maart mevr. T.H.T. van IJzendoorn –Vooren G. Ypmastraat 20 (81 jaar)

BEDANKT
Een zee van bloemen. Een troost van hartverwarmende kaarten.
Het medeleven na het overlijden van Jelle.
Bedankt lieve mensen, dit heeft ons goed gedaan.

Annie van Dijk en kinderen.
 
Ontwikkelingen Ontwikkelingen


Er komt over enkele maanden een einde aan de ambtsperiode van nogal wat ambtsdragers. Enkele ambtsdragers zijn niet meer herkiesbaar; met andere ambtsdragers gaan we in gesprek om te vernemen of ze nog een periode willen dienen.
Hoe we het ook wenden of keren, er zullen nieuwe ambtsdragers moeten worden gevonden.
De Kerkenraad heeft op 11 februari besloten om de bestaande verkiezingsprocedure binnen onze kerken weer in ere te herstellen. Overwegingen waren hierbij dat de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de Kerkenraad formeel geheel bij de gemeente ligt. Daarnaast wil de Kerkenraad benadrukken dat het een voorrecht van onze Gemeente-structuur is om nieuwe ambtsdragers rechtstreeks te laten kiezen door de gemeenteleden.
Een werkgroepje is inmiddels met de voorbereidingen gestart. Gedurende maart worden alle gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om namen van kandidaat-ambtsdragers in te leveren. Formulieren om die namen op te geven zullen op een tweetal zondagen in maart na de dienst worden verstrekt. Het formulier wordt ook in Kerknieuws afgedrukt en tevens per email toegestuurd aan de leden die ons hun emailadres hebben verstrekt.
De Kerkenraad roept alle leden op om zeer actief aan dit verkiezingproces deel te nemen.
Om maximale duidelijkheid te verschaffen over de verschillende stappen van dit verkiezingproces en de vitale rol van de individuele leden te onderstrepen nodigt de Kerkenraad u allen uit voor een Gemeentebijeenkomst die zal worden gehouden op zondag 1 maart a.s. na afloop van de dienst in Op e Hichte.
Wij rekenen graag op uw steun en inzet om de op handen zijnde verkiezingen met succes te laten verlopen.

Namens de Kerkenraad, met hartelijke groet,          Hans Karper   Voorzitter
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Stiltewandeling
In de ‘Stille Week’ voor Pasen maken we een stiltewandeling in de omgeving van Koudum. We beginnen met een korte viering in de Martinikerk waarna we een route van ongeveer één uur in stilte lopen.
Terug in Koudum drinken we koffie en thee in Op ‘e Hichte en praten nog even na.
Wanneer: dinsdag 7 april
Waar: Martinikerk
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Leiding: ds. Joke van Voorst

Excursie Hasselt
Met elkaar in de bus een dag erop uit en bijzondere plaatsen bezoeken, dat is het concept van de jaarlijkse excursie. Doel van de reis is dit jaar Hasselt (Overijssel). Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, doet u dit dan zo spoedig mogelijk. Dit in verband met het reserveren van de bus.
Datum: vrijdag 8 mei
Vertrek om 8.30 uur bij Op ‘e Hichte
 
Jeugd Jeugd

KINDERKERK: PROJECT VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Op zondag 1 maart start de veertigdagentijd.
Het thema is “Een teken van leven”.
We beginnen deze periode met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden.Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geven. Op weg naar Pasen mogen wij ook vragen om een teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.

Bij de verwerkingen tijdens deze periode gebruiken we een projectboek. In dit boek staan de Bijbelverhalen, met passende gekleurde platen en bijbehorende opdrachten. Het boek staat elke zondag voor in de kerk. Als we naar onze eigen ruimte gaan, nemen we het boek mee.

De kinderen van de kinderkerk krijgen een gezinsboekje in de brievenbus. Met dit boekje kunnen jullie thuis aandacht besteden aan de veertigdagentijd. Voor elke dag is er een verhaal, een activiteit, een gebed of een gedicht.

Zet alvast in jullie agenda: zaterdag 4 april palmpasenstokken maken!!
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending
ZONDAG 1 MAART ZENDINGSCOLLECTE.
Graag brengt de zendingscommissie de uitgangscollecte van 1 maart onder de aandacht, welke bestemd is voor de zending met als bestemming:


De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 
In de golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit de landen India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbel verhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.
Zondag 1 maart is de uitgangscollecte voor dit mooie doel.
Helpt U mee deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Namens de zendingscommissie, Jo HoekstraUIT DE DIACONIE‘Heel Holland Bakt’ is net weer afgelopen. Het vrolijke tv-programma waarin bakkers hun best doen op de lekkerste taarten. Je krijgt er vanzelf zin in. Als diakenen nodigen we u en jou uit om ook mee te doen met ‘Heel Holland Vast’. Een mooie kans om samen de Veertigdagentijd in te vullen. Bij Kerknieuws zit een vastenkaart, met voor elke week een voorstel om even op te houden met iets (‘te vasten’). Als je op die manier iets uitspaart, bijvoorbeeld omdat je geen snoep koopt, kun je dat geld (en misschien nog iets meer 😉) delen met een ander. Daarvoor bieden we je als diakenen een makkelijke manier. Doe het geld elke week in het spaardoosje, dat ook bij deze editie van Kerknieuws is bezorgd. Zet het spaardoosje op een goed zichtbare plek, dat helpt je om eraan te denken dat anderen hopen op een deel. In de dienst op Paasmorgen, 12 april, kun je je spaardoosje meenemen naar de Martinikerk. Wie aan huis gebonden is kan het misschien aan iemand meegeven naar de kerk, of een van de diakenen bellen.
De kaart van ‘Heel Holland Vast’ is bedoeld als gereedschap, een hulpmiddel. Wanneer u bijvoorbeeld liever alleen stopt met alcohol, of liever elke week iemand een kaartje stuurt is dat uiteraard ook prima.
 
Delen in de dienstTijdens de kerkdiensten van de Veertigdagentijd zullen we als diakenen op een leuke manier aandacht vragen voor het collectedoel van die zondag.
 
Kalenderboekje voor thuis
In de dienst op de Eerste zondag van de Veertigdagentijd, 1 maart, ontvangt u een kalenderboekje. Hierin leest u een tekstje voor die dag, ziet een mooie foto of een tip om iets te doen.
Wat fijn dat we zo samen op weg kunnen gaan naar het Paasfeest, feest van het Opstaan.

Uw diakenen.

Amnesty International, voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid….


Zondag, 1 maart, bent u weer van harte uitgenodigd om na de kerkdienst een voorbeeldbrief over te schrijven en op te sturen. U kunt de brief ook mee naar huis nemen om deze thuis over te schrijven. Dat doen de meeste mensen.
Wilt u liever niet schrijven, kijk dan eens op de site www.amnesty.nl/kom-in-actie  
U kunt daar petities ondertekenen of een mail sturen.
Deze maand kunt u schrijven voor oppositielid en jongerenactivist Joaquin Elo Ayeto uit Equatoriaal-Guinea. Hij zit al bijna een jaar onterecht vast voor vermeende laster tegen de president.
Ook kunt u schrijven voor de 14-jarige scholier Aser Mohamed.  Hij is op 12 januari 2016 opgepakt door de Egyptische veiligheidsdienst. Hij werd gemarteld om misdrijven te bekennen die hij niet gepleegd heeft en is tot 10 jaar cel veroordeeld.
 Meer inforrmatie staat in de brieven. Deze liggen klaar in Op ‘e Hichte na de kerkdienst van  1 maart. Graag tot dan!

 Namens de diaconie, JWB
 
 
De scriba De scriba
 
Beheer Beheer
Bericht m.b.t. incasso vrijwillige bijdrage 2020

De bijdrage van januari is halverwege februari van uw rekening afgeschreven. Met ingang van de maand februari worden de bijdragen rond de 25e van iedere maand geïncaseerd o.v.v. het incassant ID NL04ZZZ302584828179.

Met vriendelijke groet,
Anneke Siemensma
 
Marktcommissie Marktcommissie
 
Mutaties Mutaties

Elske Smid is verhuisd van Verlengde Hoofdstraat naar de Trochslach 1
Mevr. W. Wagenaar –de  Jager is verhuisd van Oostenveldseweg naar Wommels.
Mevr. T. Gietema –van der  Meer, Marienacker is voorkeurslid van Koudum geworden. 
 
Agenda Agenda

Maandag 24 februari, 19.30 uur Vorming & Toerusting, Op ‘e Hichte
Dinsdag 25 februari, 13.30 uur, GGK overleg, bij dhr. P. de Groes
Woensdag 26 februari, Aswoensdag, begin Veertigdagentijd
Donderdag 27 februari, 10.00 uur dienst in De Finke ds. J. van Voorst
                                            20.00 uur, Meditatie in de Martini: ‘de zon daalt…’
Zondag 1 maart, na de dienst, gemeente-informatie in Op ‘e Hichte
Maandag 2 maart, 17.30 uur, maaltijdvergadering WaKoMo, Op ‘e Hichte
Dinsdag 3 maart, 19.30 uur, dagelijks bestuur, Op ‘e Hichte
Donderdag 5 maart, 19.45 uur, avond over Geloof en dagelijks leven, Op ‘e Hichte
 
 
Àctiviteiten Àctiviteiten

 

 
Kerknieuws Kerknieuws
 
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, 40 dagen 1
datum en tijdstip 01-03-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, 40 dagen 2
datum en tijdstip 08-03-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, biddag voor gewas en arbeid
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.