PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws
ZONDAG  24 NOVEMBER   LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
9.30 uur Martinikerk : Pastor H. Plantinga-Folkertsma
Collecten : Diaconie (Pastoraat) en Kerk
Uitgangscollecte : Bloemenfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Buma
Koster  : R. Fekkes    tel. 522033
Beamer : Jouke Siemensma
Op'e Hichte : Kinderkerk
Op'e Hichte : Oppas
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam.W. Haytema        De Tille 2
     
ZONDAG 1 DECEMBER   1ste ADVENT
9.30  uur Martinikerk : Ds. J. van Voorst
Collecten : Diaconie (Eigen gemeentewerk) en Kerk
Uitgangscollecte : Plaatselijk pastoraat
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Jongsma
Koster  : A. Munniksma         tel. 521818
Beamer : Theo van der Meulen
Op'e Hichte : Kinderkerk
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. J. Hoekstra         Bovenweg 53
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 28 november : Dhr. Paul de Groes
Donderdag 5 december : Mevr. H. Mulder

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 24 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst gaat kerkelijk werker mw. Hieke Plantinga voor. In veel van de uitvaartdiensten in het afgelopen jaar was zij de voorganger en kon er veel met haar gedeeld worden door familieleden en andere naasten. Waardevol dat zij nu ook bij deze dienst van gedenken betrokken is.
Na de dienst van 1 december kunt u haar groeten en bedanken voor haar inzet in het afgelopen vacaturejaar. In die dienst zal onze voorzitter haar ook toespreken.


Zondag 1 december begint de periode van Advent. We leven toe naar het feest dat Jezus in onze wereld gekomen is om Licht te zijn. In de weken voorafgaand aan het feest komt ons te binnen hoe donker het vaak is. Niet alleen letterlijk – de dagen korten- maar vooral figuurlijk. In verschillende gesprekken klinkt de zorg om de toekomst van onze aarde door.
We gaan in deze periode te rade bij de profeet Micha. Elke zondag staan woorden van deze profeet centraal in de dienst.
Met de kinderen volgen we het project van Kind op Zondag, dat als thema kreeg: ‘Geef licht’. Thuis krijgen gezinnen een mooi Adventsboekje dat erbij hoort. Voor elke dag is er een stukje om te lezen, een suggestie om iets te doen of te maken.
In de kerk zullen wat extra exemplaren liggen voor pakes en beppes die wellicht samen met de pakesizzers het boekje willen gebruiken.
In de kerk krijgt het project elke zondag speciale aandacht. Bij de kinderkerk werken de kinderen o.a. aan een mooie kaars, zodat het thema ‘Geef licht’ op het kerstfeest helemaal tot zijn recht kan komen!
Ook is er een Adventsboekje voor volwassenen, met teksten om te lezen, vragen om te overdenken, leuke dingen om te maken. Dit boekje wordt op zondag 1 december in de kerk uitgereikt. Weet u uitgenodigd om er gebruik van te maken; zie het als gereedschap.
Zo leven we met elkaar toe naar het Kerstfeest. We hopen op een gezegende tijd.


GEDENKEN VAN DE OVERLEDENEN
Op zondag 24 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zullen de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar worden herdacht. Hun namen zullen worden genoemd en er zal een kaars voor hen worden aangestoken. Voorganger is Hieke Plantinga, de samenzang wordt begeleid op het orgel door Geeske Buma en is er muzikale medewerking van een blazersensemble van Nij Libben. De kinderen beginnen hun nevendienst in Op ‘e Hichte en komen tijdens de collecte naar de kerk, zodat ze bij het gedenken kunnen zijn.

Dit zijn de namen, de overlijdensdatum en de leeftijd van hen die we in liefde willen gedenken:

 
UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ UIT PASTORIE ‘IT OERSET’
Ontmoetingen
In de afgelopen weken hebben we met verschillende gemeenteleden kennisgemaakt. Soms al persoonlijk en vaak ook in het verband van een overleg of voorbereiding. We zijn blij met alle informatie en achtergronden bij het kerkenwerk in Koudum. Het zal nog wel even duren voor we van alle wetenswaardigheden op de hoogte zijn, maar het begin is er.
Graag maken we met u en jou kennis. U zult begrijpen dat het geruime tijd zal vragen voor we dan ‘rond’ zijn. De gewone werkzaamheden gaan immers ook door. Mocht u graag al met een van ons in gesprek willen, wacht u dan niet af, maar bel of mail gerust, dan maken we een afspraak om langs te komen.

Wijken 
Hoe zat het ook alweer met de verdeling? Wij moeten nog geregeld het boekje erbij pakken om wijken en straten op het spoor te komen. Ook voor gemeenteleden zal het soms nog wennen zijn, vandaar dat we de indeling hier nog even noemen: Ds. Joke van Voorst is voor het pastoraat wijkpredikant in de wijken Noord en Zuid en De Finke. Ds. Michiel de Zeeuw is wijkpredikant voor wie in de wijken Centrum, West en Túnkersstrjitte, Claerbergen of Ravelijn woont.

Verstaan
‘Kunt u wel Fries verstaan?’ We horen die vriendelijk verkennende vraag met regelmaat. Heel attent dat zo verkend wordt hoe het tussen gespreksgenoten kan gaan. Voor ons allebei geldt als antwoord: ‘Praat gerust Fries’. Dat geldt net zo voor vergaderingen als voor gesprekjes op straat of ontmoetingen thuis. Ruimte voor de taal van hoofd en hart. Uiteraard zal er heus eens een woord of uitdrukking zijn die ons ontgaat en dan vragen we om uitleg. Juist als u en jij Fries Sspreken wordt onze woordenschat in het verstaan snel groter.
Een collega vertelde ons in de jaren dat we net predikant waren dat hij het Fries van dat ene oude gemeentelid zo moeilijk kon begrijpen. Hij deed zijn best, maar het bleef een klus. Toen hij de zoon van dat gemeentelid een keer tegenkwam informeerde hij waar zijn vader oorspronkelijk vandaan kwam omdat hij dat deel van het Fries soms moeilijk kon volgen. ‘Och, we komen gewoon van hier, hoor’, antwoordde de zoon, ‘maar als ús heit zijn tanden niet in heeft kunnen wij hem ook bijna niet verstaan.’

Herdenkingsbijeenkomst in De Finke
Op woensdag 27 november vindt om 19.30 uur een Herdenkingsbijeenkomst plaats in de Finke. Dit jaar wordt die verzorgd vanuit het personeel, met daarbij een meditatie door ds. Joke van Voorst.

Dertigers/Veertigers
Soms is het even puzzelen om een geschikte datum te vinden voor zoveel mogelijk deelnemers. Mooi als de puzzel gelegd kan worden, zoals voor de gespreksgroep ‘dertigers/veertigers’. We komen samen op woensdag 27 november. Ik (MdZ) verheug me erop. Deed je eerder nog niet mee, maar lijkt het je een mooi moment om ook eens te komen kijken, weet je dan hartelijk welkom!

Kinderkerstspel – Doe jij mee?
Zondagmorgen 22 december, op de Vierde Adventszondag wordt in de dienst om 9:30uur een kerstspel uitgevoerd door kinderen in de basisschoolleeftijd.
Het spel heet ‘Het Kerstfeest van professor Pieker’. Professor Pieker zoekt naar het donkerste plekje op aarde. Maar of hij dat vindt? Het wordt in ieder geval een heel avontuur op weg naar het kerstfeest.

MEEDOEN
Voor het uitvoeren van het spel hebben we jou nodig! Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan kun je je zondag 24 november a.s. opgeven na de kerkdienst in de kinderkerkruimte. Je krijgt je rol dan zo snel mogelijk daarna.
Het oefenen is steeds op de Adventszondagen 1, 8, 15 december na de kerkdienst (rond 10:45). Generale repetitie houden we op zaterdag 21 december, ’s middags van 14:00 tot ongeveer 16:00 uur.
Kun je zondag 24 november niet komen om je aan te melden? Geef je dan op bij Leny Hoekema-Zeilstra met een mailtje ( of via 06-29063451 of een mailtje naar ds. Joke.
Zo kunnen we met elkaar een mooi kerstspel laten zien aan alle mensen in de kerk.

Tijd van verwachten
Wanneer we binnenkort de Adventstijd binnen gaan delen we verhalen en liederen over verwachten. Uitzien naar andere tijden. Die woorden kunnen zoveel losmaken van je zorgen om je bedrijf, -komt er wel echt een andere tijd met ruimte om te ondernemen?- , of om je gezondheid -wat staat me te wachten nu je weet wat uit dat onderzoek kwam?-, of in het samen optrekken in gezin of familie? Advent is een uitnodiging om samen ruimte te vinden, voor vandaag en morgen. In Gezang 445 staan woorden van Jochen Klepper die te denken geven:
‘God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis’. De volgende regel is als een belofte ‘maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.’
Een goede Advent toegewenst,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
 
Pastoraat Pastoraat
Uit het ziekenhuis
Br. Heije Hoekema, mocht het Antoniusziekenhuis in Sneek weer verlaten. Hij is verhuisd naar een tijdelijke kamer in De Finke, om daar verder op krachten te komen. Hij vertelde dat hij blij was om weer naar Koudum terug te mogen.


VERJAARDAGEN
23 november  dhr. R. van der Veen Binnendijk 19 (81 jaar)
28  november dhr. E. de Vries Zwarteweg 32 (81 jaar)
  5 december   mevr. A.de Jong-Landman, Tl.vd.Walstraat 24L (90 jaar)
  5 december   mevr. Tj. vd Sluis-Fokertsma, De Finke (89 jaar)
  7 december   dhr. G. Baak Tj.vd Walstraat 24 K (84 jaar)


Bedankt
Zonder mijn lieve Vrouw, moeder en oma
Tineke Kuipers- Stavleu
Dat zoveel mensen hebben meegeleefd na het overlijden van Tineke,
Heeft ons erg goed gedaan, en we willen hier iedereen hiervoor hartelijk danken.
Het heeft ons ervaren dat zij voor veel mensen erg betekenisvol was.
Teun en de kinderen.
 
Ontwikkelingen Ontwikkelingen
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
"IT GIET OAN!" 
De commissie Vorming & Toerusting is blij u te kunnen laten weten dat het concert van Lucas Kramer door kan gaan. Voor de CD-presentatie "Open Armen" waren minimaal 100 aanmeldingennodig en die zijn er!
Mocht u zich nog niet aangemeld hebben maar wilt u toch graag naar dit concert dan kunt u gewoon naar de kerk komen en daar contant betalen (10 euro)
Vrijdag 22 november om 20.00 uur in de Martinikerk Koudum
--------------------------------
30/40+ Kring
De datum van de eerste bijeenkomst is gewijzigd naar woensdag 27 november.om 20.00 uur. Er zullen dan in ieder geval zo'n 10 personen aanwezig zijn dus heb je belangstelling, kom dan zeker ook langs!
 
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending
Amnesty International.

Omdat de laatste zondag van november ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar is, is er deze zondag geen gelegenheid om voor Amnesty International brieven te schrijven.
U kunt wel thuis opkomen voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.
Kijkt u eens op www.amnesty.nl/kom-in-actie  
U kunt dan in actie komen door een petitie te ondertekenen of een e-mail te sturen.         
Namens de diaconie, JWB.
 
 
De scriba De scriba
Foto’s verbintenisdienst 13 oktober.
Op onze website pknkoudum.nl staan foto’s die genomen zijn tijdens de verbintenisdienst door René Spijkerman. Een mooie terugblik op die bijzondere dienst van de verbintenis van ds. Michiel de Zeeuw en ds. Joke van Voorst met de gemeenten van Warns,  Koudum en Molkwerum.
 
 
Beheer Beheer
 
Campagne 2019 Campagne 2019

                                                  campagne 2019


Nieuwe werkers in de wijngaard nodig!!!                                                    
Wij zijn nog steeds op zoek naar JOU!  
 
Marktcommissie Marktcommissie
KERSTMARKT 2019
Op vrijdag 13 december a.s. organiseert de marktcommissie van de Protestantse gemeente te Koudum weer de jaarlijkse kerstmarkt in gebouw Op ‘e Hichte.

De markt is van 10.30 tot 18.00 uur.
Er is weer van alles te doen, spelletjes, draaiend rad met mooie prijzen en bingo

Het thema op deze marktdag is: Het presenteren van uw/je hobby en verzameling. U kunt daarvoor een tafel reserveren Opgave voor 30 november bij  Aafke Tel. 0514 523808 of Niesje 0514 521675
 U kunt uw spullen brengen en het is de bedoeling dat uzelf de tafel inricht. Dit kan op donderdagmiddag 12 december van 13.00 tot 16.00 uur

De bekende trekzakgroep komt de sfeer weer verhogen. Er is erwtensoep  met roggebrood.

Vanaf 11.00 is er draaiend rad en verloting waarmee u mooie prijzen kunt winnen.

Vanaf groep 3 is er ‘s middags kinderbingo van 15.00 tot 16.00  uur en om die tijd kunnen de kleintjes geschminkt worden.

Ook is er deze dag verkoop van oliebollen.

 Door de ‘bekende’ groep vrouwen worden weer mooi kerststukken gemaakt.

Heeft u nog mooie kerstspullen over die u niet meer gebruikt dan kunt u er ons blij mee maken, om te gebruiken op de markt.   Ook groen voor de kerststukjes zijn welkom.  Graag halen we dat bij u op.

Aan de thuisbakkers vragen we weer om iets lekkers voor bij de koffie te bakken.


Er zijn al veel POIESZ boekje gebracht, geweldig bedankt,  hier zijn we dus ook erg blij mee en kunt u inleveren bij Klaaske Pries Beukenlaan 11, in de brievenbus van het gebouw mag natuurlijk ook

De opbrengst van deze dag is bestemd voor het orgelfonds en voor een nog te bestemmen goed doel.

Samen hopen we er weer een geweldige dag van te maken.
Wij hopen u allen te ontmoeten op de Kerstmarkt vrijdag 13 december a.s.

De marktcommissie


 
Mutaties Mutaties
Als gastlid is ingeschreven Isebel van Utrecht, Isebel woont niet op de Binnendijk maar op Galamalaan 17
 
Agenda Agenda
dins 19 nov     19.30 uur        pastoraal overleg, Op ‘e Hichte
don 21 nov     20.00 uur        Werkgroep eredienst, Op ‘e Hichte
dins 26 nov     19.30 uur        Kerkenraad, Op'e Hichte
woe 27 nov     20.00 uur        Dertigers/Veertigers, Op'e Hichte
dins  3 dec       9.30 uur        Werkgemeenschap voorgangers, Workum
dins  3 dec      19.30 uur        Dagelijks bestuur, Op ‘e Hichte
 
 
Àctiviteiten Àctiviteiten
 
Kerknieuws Kerknieuws
 
 

kerkdienst, laatste zondag kerkelijk jaar
datum en tijdstip 24-11-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-11-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst, 1e advent
datum en tijdstip 01-12-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-12-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.