PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

ZONDAG 24 MAART    
9.30 uur Martinikerk : Ds. I. van der Pol     Woudsend
Collecten : Diaconie (Kinderen in de knel) en kerk
Uitgangscollecte : Onderhousfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : F. Dijkstra
Koster  : J. Buma    tel. 522223
Beamer : T. van der Meulen
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. B. Spijksma      Dammenseweg 37
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
ZONDAG 31 MAART    
9.30 uur Martinikerk : Ds. A. Althuis       Bolsward
Collecten : Diaconie (Missionair werk) en kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Jongsma   
Koster  : S. Stilma     tel. 522265
Beamer : J. Cnossen
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 28 maart : Dhr. Paul de Groes
Donderdag 4 april : Mevr. H. Mulder

 
Pastoraat Pastoraat

ZIEKEN
Mw. T. Bouma-Zeldenrust, Bovenweg 9, brak haar arm bij een lelijke val. Ze is opgenomen in het ziekenhuis te Sneek.
Ook in Sneek ligt dhr. Gerben de Hoop,Galamalaan, waar hij wacht op een operatie.
Mw. T. van der Wal-Muizelaar, Dammenseweg 25 werd voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.
Mw. F. Lanting-Kuipers, Gerben IJpmastrjitte 3, is ook na een operatie thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Mw. L. Zwaan-Draijer, Túnkerstrjitte 60, verblijft in de Flecke in Joure, waar zij revalideert na een knieoperatie. Het adres is: Midstraat 10, 8501 AP Joure.
En Gerard van der Gaast, It Heechhout 12, is in de GGZ, Kastanjelaan1, 8441 NC te Heerenveen.
Naast de gemeenteleden die hier zijn genoemd zijn er ook thuis gemeenteleden die te maken hebben met ziekte, zorg en verdriet. Ook voor hen, en voor de mensen om hen heen, bidden wij om kracht en zegen.

Hieke Plantinga -FolkertsmaBETANKE
Safolle minsken dy’t oan my tocht hawwe op hokker wize dan ek, Doe’t ik yn ut sikenhus lei om Un operaasje te undergean En by myn thuskommen Ut wie geweldich Tige tank allegeare Groetnis

Fetsje Grouwstra-Posthumus


VERJAARDAGEN

23 maart  dhr. B. Lanting, Tj.v.d. Walstraat 30 (83 jaar)
26 maart Mevr. T. B van der Wal-Louwsma De Finke (88 jaar)
31 maart Dhr. J. de Koe, Snakke 20 (85 jaar)
  4 april mevr. L. Zwaan – Draijer,Tunkersstrjitte 60  (87 jaar)


 

 
Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur

ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KOUDUM-WARNS-MOLKWERUM

Op zondag 31 maart a.s. zal deze overeenkomst direct aansluitend op de kerkdienst worden ondertekend door de vertegenwoordigers van onze Gemeente. De deelnemers aan het samenwerkingsoverleg uit Warns en Molkwerum zullen hier ook (zoveel mogelijk) bij aanwezig zijn.
Na afloop gezamenlijk koffiedrinken in Op e Hichte.
Een week later - op zondag 7 april - zal de overeenkomst worden ondertekend tijdens de diensten te Molkwerum (09.30) en Warns (11.00).

Groet, Hans Karper
 

 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

VIOLENACTIE  23 MAART
Op zaterdagmiddag 23 maart komen we vanaf 13.30 weer bij u langs voor de violenactie van de PKN van Koudum. De opbrengst is voor het jeugdwerk en World Servants Koudum-WorkumPROJECT VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Hoe kun je een nieuw begin maken?
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’ te zien. Op dat diploma staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van de verschillende zondagen.

Bij het project is ook een nieuw lied gemaakt: ‘Wij bidden om een nieuw begin’.

Zet alvast in jullie agenda: zaterdag 13 april palmpasenstokken maken!! Uitnodiging volgt!
 

 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending

BRIEVEN  SCHRIJVEN  VOOR  GEVANGENEN

Zondag 31 maart is er na de dienst in “Op ‘e Hichte” weer gelegenheid om brieven te schrijven voor Amnesty International. Hiermee helpt u mensen in nood. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Er zijn al veel gevangenen, die onterecht gevangen zaten, weer vrijgelaten. Amnesty geeft de juiste informatie waarmee u de brief kunt schrijven: om wie gaat het, wat er aan de hand is, welke details bekend zijn, aan wie de brief gericht is en wat de vraag is of de oproep.
Er liggen voorbeeld brieven klaar, er is koffie en u bent hartelijk welkom om mee te schrijven!
Graag tot dan, de diaconieCollecte Diaconaat
24 maart 2019
Verlaat de gevangenis....en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks
ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor
(ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40 dagentijd.


Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Collecte Protestantse Kerk
31 maart 2019
Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration.In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door
elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en
kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 

 
De scriba De scriba

Afwezig:
Van 26 maart tot en met 4 april is scriba Jentsje Fekkes afwezig. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met voorzitter Hans Karper 0653419490 .

 
Beheer Beheer
 
Campagne 2019 Campagne 2019


                                                  campagne 2019


Nieuwe werkers in de wijngaard nodig!!!                                                    
Wij zijn nog steeds op zoek naar JOU!   

“Slechts weinig lasten zijn zwaar als iedereen meehelpt ze te dragen”                                                                                                   

Bovenstaande gezegde van de Amish had ik als slot in het vorige kerknieuws maar heb ik even laten staan om de vreugde te illustreren dat twee gemeenteleden dit in de praktijk gaan brengen.
Ze gaan “dragen”!  Berend Falkena is gevraagd en bereid de taak van diaken op zich te nemen. En Anneke Munniksma is ook gevraagd en bereid om de taak van wijkouderling op zich te nemen.
Geweldig. Al vast van harte welkom.  We zijn er uiteraard nog niet: er is nog een ouderling, kerkrentmeester en scriba nodig.                                                                                                                                                          

Dus we zijn nog steeds op zoek naar JOU!

Jentsje Fekkes

 
Marktcommissie Marktcommissie

ZOMERMARKT OP ‘E HICHTE 2019

Het is weer voorjaar, tijd van OPRUIMEN en schoonmaken.
Komt u nog  goede spulletjes  tegen die u niet meer gebruikt en toch ook niet weg wilt doen!?
De marktcommissie houd zich van harte aanbevolen en wil het graag hebben om te verkopen tijdens de komende zomermarkt. 
De hele gemeenschap heeft er baat bij en is u dankbaar. 
Vrijwilligers tijdens de marktdagen zijn ook van harte welkom en kunnen zich graag melden bij Henny Ybema  of  Antje Folkertsma.

Voor brengen van spullen kunt u  ook contact opnemen met één van toeevoegde nummers  Bel even met Henny Ybema tel. 051452 2432 of Antje Folkertsma  051452 522617 voor het inleveren van de spullen.
 

 
Mutaties Mutaties
 
Agenda Agenda

Donderdag  28 maart 19.45 uur Beheer
Dinsdag        2 april   19.30  uur DB
Dinsdag        9 april    19.30 uur Diaconie

 
Àctiviteiten Àctiviteiten

MUZIEK ZANGAVOND

Vrijdag 5 april a.s organiseert Vox Humana een muziek zang avond om 19.45 in de Martini kerk te Koudum.
Het wordt een wisseling van verschillende koren uit de regio.
We hebben 5 koren bereid gevonden hier hun medewerking te verlenen.
Deze bestaan uit.

Eigen Wijs uit IJlst o l v Feike van Tuinen Auke Wybes uit Hindeloopen Krite koar uit Balk o l v Peter Smedinga 4-Us uit Heeg Vox Humana uit Koudum o l v Feike van Tuinen.

Wij hopen dat u op deze avond ons komt bezoeken en met ons kunt genieten van de talenten die de koren in huis hebben.
Komt allen!!
Toegang gratis
Bij de uitgang collecte
Namens bestuur Vox Humana
´Mama´ Rose uit Rwanda bezoekt de Martinikerk in Koudum!

Op woensdag 11 april komt Rose Mukankaka, oftewel ´mama´ Rose uit Rwanda op bezoek in de Martinikerk in Koudum. Deze bijzondere vrouw is de oprichter van Mwana Ukundwa, een organisatie die zich meteen na de genocide (nu 25 jaar geleden!) inzette voor weeskinderen van wie de ouders waren vermoord. Nog steeds vangt Mwana Ukundwa wezen op, maar nu zijn het kinderen van wie de ouders overleden zijn aan aids. Rose, destijds zelf aan de dood ontsnapt, is inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds speelt ze een belangrijke rol bij de organisatie. Ze heeft in de afgelopen jaren duizenden kinderen geholpen. Meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/fryslan en www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

´Mama´ Rose ziet ernaar uit om over haar werk te vertellen en om u te ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om naar haar verhaal te komen luisteren. Er is alle ruimte om vragen te stellen, dat waardeert onze gast zelfs enorm.

De avond waarop u Rose kunt ontmoeten begint om 19:45 uur en vindt plaats in de Martinikerk, Jacob Binckesstraat 2 in Koudum. De avond eindigt om 21:45 uur.

We hopen op een drukbezette, inspirerende en onvergetelijke ontmoeting! U kunt zich aanmelden bij Gerdine Klein via .

 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-03-2019 om 19.45 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 25-04-2019 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.