PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws
ZONDAG 7 JULI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. I. van der Pol         Woudsend
Collecten : Diaconie (Binnenl. Diaconaat) en Kerk
Uitgangscollecte : Onderhoudsfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : Geeske Buma
Koster  : J. Buma       tel. 522233
Beamer : Durk Stoker
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Ype Haytema        Wjukslach 12
     
ZONDAG 14 JULI    
11.00  uur Martinikerk : Pastor R. Pasterkamp          Urk
Collecten : Diaconie (Jeugdwerk JOP) en Kerk
Uitgangscollecte : Verplichte afdrachten
OM U TE DIENEN    
Organist : Gosse Jongsma
Koster  : Sietze Talsma         tel. 522265
Beamer : Bauke Spijksma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Tjerk Faber       Oostenveldseweg 29
     
ZONDAG 21 JULI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. R. den Dekker      Dordrecht
Collecten : Diaconie (Verplichte afdraqchten) en Kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : Feike Dijkstra
Koster  : Sietze Stilma        tel. 522265
Beamer : Jetze Siemensma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Anton de Jong         Snakke 13
     
ZONDAG 28 JULI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. A. Althuis      Workum
Collecten : Diaconie (Solidaridad) en Kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : Gosse Jongsma
Koster  : Ulfert de Jong       tel. 523176
Beamer : Jan Cnossen
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam.  Sietske Bootsma       Westeweg 26
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 11 juli : Mevr. Hermien Leeuw
Donderdag 18 juli : Ds. Harold ten Cate
Donderdag 25 juli : Dhr. Paul de Groes
Donderdag 1 augustus : Dhr. G. van der Veen
     

BIJ DE DIENSTEN  

Zondag  7 juli ontmoeten we ds. I. van der Pol uit Woudsend op de kansel, eerder mochten we haar ook al verwelkomen.
Zondag 14 juli gaat voor pastor R. Pasterkamp uit Urk, let u wel op de tijd van de dienst. Deze keer begint de dienst om 11.00 uur.  
Zondag 21 juli verwelkomen we ds. Ries (Martinus) den Dekker uit Dordrecht.  Ds. Den Dekker  was predikant van de Nederlands Hervormde Kerk van Koudum van 1979 tot 1984. 
Fijn dat we hem een keer mogen ontmoeten op de Koudumer kansel.
Zondag 28 juli gaat voor ds. A. Althuis uit Workum.  We  wensen iedereen goede diensten toe  in de vakantieperiode.    KPH

 
 
Pastoraat Pastoraat
PASTORALE MEDEDELINGEN

Vorige week werd de 2½-jarige Sanna Witteveen opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis te Sneek vanwege een koortsstuip. Ze inmiddels weer thuis. Voor haar ouders Uilkje en Frans Witteveen-van der Goot, Onderweg 9, haar grootouders en andere familieleden een voortdurende bron van zorg. We hopen met hen dat de medicatie aan zal slaan en ze weer onbezorgd kunnen genieten van hun lieve en mooie meisje.
Mw. Jitske de Jong-Munniksma, Douwe van Epemastraat 29, is voor revalidatie verhuisd van het MCL naar Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. Het is de bedoeling dat ze in de weekenden steeds een beetje langer naar huis mag. 
Mw. E. Boerstra-Smid, Túnkersstrjitte 8, brak deze week haar heup t.g.v. een val. Na een korte ziekenhuisopname is zij voor revalidatie naar Zorglocatie Patyna - De Flecke, Midstraat 10, 8501AP Joure, gegaan.
Een voorspoedig herstel gewenst.

Naast degenen hier worden genoemd zijn er ook andere gemeenteleden, dorpsgenoten, familieleden en kennissen die te maken hebben met ziekte, zorg en rouw. Ook voor hen de wens om heelheid en genezing. En vooral om vertrouwen in God die mensen opzoekt, al voordat wij Hem zoeken.
Lied 896: 5, 6 en 7 zingt daarover:
Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

In memoriam Bokke Lanting
Bokke Lanting werd geboren in Oudega(W) op 23 maart 1936. Op zijn 14e verhuisde het gezin naar Molkwerum. Na zijn huwelijk met Tjitske de Koe werden ze boer aan de Mientwei te Hemelum. Daar werden hun zeven kinderen geboren: Jetske, Ineke, Afke, Jelte, Grietje, Tjitske en Waltina. Zij denken terug aan een mooie jeugd in een warm thuis, waar familie en vrienden altijd welkom waren en hun heit graag tijd vrij maakte voor een buitenspel of vakantie. Toen Jelte de boerderij overnam, verhuisden Bokke en Tjitske naar de Tjalke v.d. Walstraat 30 te Koudum. Hij ging dagelijks naar de boerderij en daarnaast kwamen er nieuwe hobby’s zoals zijn kippen waarmee hij veel prijzen haalde. Hij maakte houten speelgoed voor de kleinkinderen en was graag bezig in de tuin. Daarnaast genoten ze van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Maar er was ook verdriet toen ze in 2003 plotseling kleinzoon Klaas moesten missen.
Bokke was verschillende keren heel erg ziek, maar krabbelde er steeds weer bovenop en was dan dankbaar om weer bij zijn gezin te kunnen zijn. Ook bij de laatste ziekenhuisopname zag hij er alweer naar uit om naar huis te gaan. Zijn overlijden op 28 mei 2019 kwam toch nog onverwacht. Hij kon ‘Oant it lêst ta genietsje fan alle neisten en bisten om him hinne’.
In de dankdienst voor zijn leven werden herinneringen gedeeld en klonk Matteüs 6: 25-29: Kijk naar de vogels en de bloemen. Zij kunnen genieten van hun leven omdat God voor hen zorgt. Wij mensen mogen geloven dat God ook voor ons zorgt, ook wanneer we het moeilijk hebben in ons leven.
Dat de nabestaanden, zijn vrouw Tjitske, de kinderen en kleinkinderen, in hun gemis mogen ervaren dat ze bij God in goede handen zijn.

In memoriam Klaas Piet Spoelstra
Klaas Piet Spoelstra werd geboren op 21 december 1972 en groeide op in Wommels, als jongste van het gezin. Toen hij op de MEAO Carin van der Veer leerde kennen, was hij steeds vaker in Koudum te vinden. Na tien jaar verkering trouwden Klaas Piet en Carin op 29 augustus 2003. Ze begonnen in Stavoren, maar al  snel kochten ze het huis aan de Westeweg 18 in Koudum. Klaas Piet heeft dat zelf, met hulp van familie, helemaal verbouwd. Hier werden hun twee kinderen Myrthe en Tim geboren. Klaas Piet was een fanatiek sporter met onder andere fietsen, kaatsen en surfen, en gaf deze passie ook door aan zijn kinderen. Als voetballeider van Tim, volleybalcoach van Myrthe of als supporter was hij bijna altijd aan de lijn te vinden. Hij was geen stilzitter, ook in zijn werk in het magazijn van mechanisatiebedrijf de Wolff was hij enthousiast en ijverig. Klaas Piet zat nog vol plannen en ideeën toen hij plotseling overleed in de vroege ochtend van 6 juni 2019, nog maar 46 jaar jong.
In de afscheidsdienst werden herinneringen gedeeld aan Klaas Piet, aan zijn leven waarin hij volop heeft geleefd. We zochten troost in het hoofdstuk over de liefde, 1 Korintiërs 13. Als al het andere wegvalt blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste daarvan is de liefde. Ook luisterden we naar het lied ‘In part fan my’. Daarin klinken de woorden: ‘Fan alles wat wy hienen tegearre, hat hâlde fan it moaiste west’. Met het sterven van Klaas Piet is er een part van Carin, Myrthe en Tim gestorven, maar er is ook een deel wat blijft: de liefde. Moge God als bron van die liefde bij hen blijven in dit grote gemis.
                                                                                              Met pastorale groet, Hieke Plantinga-Folkertsma

Afscheid Max Bergsma
Maandag 24 juni hebben we in onze Martinikerk afscheid genomen van Marten Bergsma, Stationsweg 4 (8723 BK Koudum). Max is 18 juni gestorven in de leeftijd van 81 jaar. Hij was een Koudumer in hart en nieren. Geboren in het kapiteinshuis aan het Murk Lelszpad, heeft hij in zijn huwelijk met Grytsje Hoekema even verderop ruim 52 jaar met haar aan de Stationsweg gewoond. Daar zijn hun zonen Bram, Rein en Cor geboren. Hij was timmerman in hart en nieren. In menig huis in ons dorp en vele boerderijen om Koudum heen staat wel ergens achter de hanenbalken zijn handtekening in het hout: ‘Max’. Max was vriendelijk, rustig  en bescheiden, een mensenmens en een steun voor de mensen in zijn nabijheid. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Grytsje, en naar hun zonen, hun schoondochters en hun kinderen. Zij zullen hun lieve man, betrokken vader en trotse pake missen. In de afscheidsdienst stonden we stil bij de psalmtekst “Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers”. Of zoals Max zelf kort en krachtig over God en geloof en kerk kon zeggen: “We kunnen niet zonder”. In dat geloof hebben we Max overgegeven in de handen van God. Moge God Grytsje en haar gezin in het verdriet en het gemis nabij zijn, en allen troosten die rouwen om Max.
Buurman Wim Beekman


Jubilea.
Op 24 juli zijn J. Tjoelker en J. Tjoelker – Soepboer, Tjalke v.d. Walstraat 24 H, 50 jaar getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.                              JF

BEDANKT
Bedankt lieve mensen voor de kaarten, bloemen en attenties bij ons 60 jarig huwelijksfeest.
Het was geweldig.

               Johannes en Marie Haanstra

Wíj willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties met ons 50 jarig huwelijks jubileum.
Het was geweldig!
               Yntje en Trienke

Safolle kaarten , blommen en omtinken tiidens myn ferbliuw yn it sikehûs , it Menniste Skil en by myn thûskommen.
Eltsenien  tank der foar , it hat my tige goed dien!

Trijntje Bouma-Zeldenrust

VERJAARDAGEN
13 juli Dhr. H. Lanting  G. Ypmastraat 3 (82 jaar)
14 juli Mevr. L. Smid-Blom, It Heechhout 6 (83 jaar)
16 juli Dhr. S. de Vries, De Finke (83 jaar)
18 juli Mevr. D. Zijda, De Finke (83 jaar)
19 juli Dhr. S. de Boer Zwarteweg 16 (80 jaar)
22 juli Dhr. Joh. Haanstra, Snakke 16 (85 jaar)
29 juli Mevr. M. Folkertsma, De Finke (95 jaar)
  2 augustus mevr. W. Cnossen, Tunkersstrjitte 6  (81 jaar)
  3 augustus Dhr. M. de Legé, Hoofdstraat 60 (82 jaar)       
 
 
Beroepingscommissie ‘WAKOMO’ Beroepingscommissie ‘WAKOMO’
             BEROEPINGSWERK.

Afgelopen zondag 23 juni is middels afkondiging in alle drie kerken van Warns, Koudum en Molkwerum het bericht van de beroeping al gemeld maar voor iedereen die niet aanwezig was nog even dit bericht:  omdat er geen bezwaren zijn gemaakt tegen de gevolgde procedure kunnen de kerkenraden u meedelen dat zij, namens u als gemeente, een beroep hebben uitgebracht op                                                                                  
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw, beiden uit Dordrecht.
Formeel was er 3 weken bedenktijd maar we kunnen u meedelen dat middels een schriftelijke instemming op 26 juni jl. zij beiden dit beroep hebben aanvaard. Wij zijn als gemeenten zeer verheugd over dit bericht en verheugen ons op hun komst.   Het volgende willen ds. de Zeeuw en ds. van Voorst nog meegeven aan u als gemeente:

              Beste gemeenteleden,

Onderweg waren er vele gesprekken, met elkaar, met uw mooie team van verspieders: de beroepingscommissie, met mensen die ons adviseerden, maar ook met de reisgenoot die zich bij je voegt, de Levende.
Die weg vol gesprekken leidde tot uw roep om in uw midden werkzaam te zijn als uw predikanten.
In vertrouwen willen we aan die roep, aan die weg van gesprekken, gehoor geven en samen met u en met de Levende verder gaan in Koudum, Molkwerum en Warns.
Onderweg als met dit lied;

Yn dit hûs mei hannen boud,
Kâlde stien dy’t waarmte jout
Falt in ljochtstriel troch de glêzen
oer de wurden dy’t wy lêze.

Yn dit hûs út hertslach boud,
Weefsel dat besieling jout,
baarnt it âlde fjoer noch hillich,
Ta in nije geast reewillich.

(Liet 42 ut Hertslach)
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
KLAAR MET MBO, HAVO of VWO, EN NU?
Als je nog niet helemaal weet wat je gaat studeren of een jaar heel wat anders wilt doen, is het EH-Basisjaar misschien wat voor jou. Een jaar lang tijd voor bezinning en voorbereiding op je toekomst. Hoe wil jij in het leven staan? Wat is belangrijk voor jou? Op de EH ga je aan de slag met Persoonlijke ontwikkeling, Oriëntatie op studie en beroep, Geloofstoerusting, Intellectuele ontwikkeling, Studievaardigheden en Oriëntatie op cultuur en maatschappij. Vraag de studiegids aan of kijk voor meer info op www.eh.nl.

 
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending


Ook in de zomermaanden kunt u elke laatste zondag van de maand een voorbeeldbrief mee naar huis nemen om die thuis over te schrijven en te versturen.
Zo komt u op voor mensen die onterecht en vaak zonder proces worden vastgehouden, wereldwijd.
Op de volgende zondagen liggen in Op ‘e Hichte weer brieven voor u klaar: zondag 28 juli en zondag 25 augustus.
Bent u niet in de gelegenheid om naar Op ‘e Hichte te komen,
kijk dan eens op www.amnesty.nl/kom-in-actie.
U kunt dan in actie komen door een petitie te ondertekenen of een e-mail te sturen.
Helpt u weer mee?     

Namens de diaconie, JWB
 
De scriba

De scriba
Schouderklopkaars.
Het is een traditie geworden: de paaskaars van 2018 staat te wachten op een gemeentelid waarvan u als gemeente zegt dat deze kaars hem of haar toekomt. Zonder anderen tekort te willen doen maar met het schenken van de kaars worden alle vrijwilligers een hart onder riem gestoken. Dus graag namen aanleveren bij scriba J. Fekkes. Kan via de mail (kerknieuws) of door de brievenbus.                                        
 
 
Beheer Beheer
Verantwoording van opbrengst collecten en giften t.b.v. de Kerk mei  2019:
Totaal tijdens 5 diensten in de maand mei                                        € 580,30
Finke 3 diensten                                                                                €   83,60. 
Uitgang collecte voor het orgelfonds op 12 mei                                 € 195,77 
In deze collecte voor het orgelfonds zat ook een biljet van 20 New Shekels, munteenheid Israel.

Via ouderling Antsje Talsma  een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen, via pastoraal medewerker Antsje Folkertsma € 5,00  en via de Rabobank een gift van € 100,00 voor de restauratie van het orgel. Beide gevers: hartelijk dank.   

Wij zien een stijgend gebruik van de collecte munten in de collecten voor kerk en diakonie.
Voor ons gemakkelijk, maar ook voor u: niet meer zoeken om muntgeld.
Bestellen: zie op achterblad van kerknieuws en uw bestelling wordt thuis bezorgd.                                                         
.
              Werkgroep beheer, IJKOPBRENGST ZOMERMARKTDAGEN 2019 IS TER ONDERSTEUNING VAN DE RESTAURATIE VAN ONS ORGEL.

Al jaren zijn wij, als commissie van beheer, bezig met plannen om het orgel te laten restaureren.
Ons orgel, in de Martinikerk, is gemaakt door de orgelmakers Lambertus van Dam en Zn in het jaar 1859.
Hierbij werd gebruik gemaakt van pijpwerk, wat deze orgelmakers enkele jaren daarvoor hadden verworven bij het innemen van oudere orgels en ook van het orgel wat Arnold en Tobias Bader bouwden in 1647 voor de kerk van Koudum.

In de afgelopen jaren is gebleken dat er in orgels, waarin pijpwerk is verwerkt van zuiver lood, corrosie is opgetreden. Niet alleen bij orgels in Nederland, maar ook elders in Europa is de loodaantasting aan het licht gekomen. Het is na veel onderzoek nog steeds niet met
zekerheid te zeggen wat de loodcorrosie veroorzaakt.
Herstel van deze pijpen is tot op heden niet succesvol gebleken. Het corrosieproces gaat namelijk gewoon verder.
Intensief overleg met de orgeladviseur dhr. Jellema, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de orgelmakerij Bakker en Timmenga heeft geresulteerd in een plan van aanpak.
De gecorrodeerde pijpen zullen vervangen worden.
Maar hier is veel geld voor nodig.
Wij hebben een orgelfonds, maar daar zit niet voldoende geld in. Inmiddels zijn we samen met de Stichting tot behoud van Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland begonnen met het aanschrijven van Fondsen. Ook wij, als kerkgemeenschap, zullen zelf moeten bijdragen aan het vullen van ons orgelfonds.
In totaal kost deze restauratie tussen de 55.000,00 euro en 60.000 euro.
Wij zijn zeer verheugd dat de marktcommissie ons dit jaar steunt met de opbrengst van de zomermarkt!
De komende tijd zullen de collectes voor onderhoud (beheer)  ook naar het orgelfonds gaan.
Als u individueel ons ook nog extra wilt steunen, dan kan dat door giften in deze collectes of door overmaking van uw gift op rekening NL07 RABO 0333 5000 91 t.n.v. Protestantse gemeente Koudum. Wel graag erbij vermelden dat het geld bestemd is voor het orgelfonds.
Alle bijdrages zijn van harte welkom!
Gedurende de marktdagen 9, 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus zullen er van 13.00 uur tot 15.30 inloop orgelconcerten worden gegeven in de martinikerk.
Tijdens deze concerten is het ook mogelijk een gift voor de restauratie van ons orgel te geven.

Namens de werkgroep beheer:
Dick Bellinga

 
 
Campagne 2019 Campagne 2019

                                                  campagne 2019


Nieuwe werkers in de wijngaard nodig!!!                                                    
Wij zijn nog steeds op zoek naar JOU!   


 
 
Marktcommissie Marktcommissie
OPROEPJES VAN DE MARKTCOMMISSIE:
Beste dorpsgenoten,   dinsdag 16 juli gaan we weer los  en  begint de  markt weer in Op ‘e Hichte.
Wat zijn er alweer een spullen binnen gebracht. Hartelijk dank daarvoor.

Wilt u/ jij ook komen helpen, dan kunt u zich opgeven bij Niesje van Berkum, tel. 0515 521675.
De vaste medewerkers hebben inmiddels een brief ontvangen.

In Op é Hichte  hangt  een deelname formulier   waar u ook uw naam kunt invullen.

Als  marktcommissie hebben we  er zin en staan dan weer  met onze vrijwilligers klaar u te ontmoeten met een lekker bakje koffie met wat zelf gebakken lekkers erbij.
U kunt dan gaan rondsnuffelen  in op ‘e Hichte   ‘Geen nee te koop ’  en is er vast iets voor u bij.

Wilt u iets bakken dan houden we ons van harte aanbevolen!
Samen maken we er weer gezellige marktdagen van!

De komende dinsdagen zijn 16  23 en 30 juli  6 en 13 augustus
Ook kunt u nog spullen inleveren.  Voor brengen van spullen kunt u  contact opnemen met één van toegevoegde nummers  Bel even met Henny Ybema tel. 051452 2432 of Antje Folkertsma  051452 522617 voor het inleveren van de spullen.

Hartelijke groet van de Marktcommissie
 
Mutaties Mutaties
 
Agenda Agenda
 
Àctiviteiten Àctiviteiten
 
Kerknieuws Kerknieuws
Misschien is het u opgevallen dat er soms delen in het kerknieuws zitten waar geen tekst staat.
Om dit op te vullen vragen wij u te helpen dit te voorkomen.
Hier willen we graag een gedicht, een lied, of iets dergelijks.
U kunt uw bijdrage sturen naar:

De publiciteitscommissie

DATUMS
In de zomer wordt het kerknieuws weer drie keer gedrukt voor vier weken.

De  eert volgende inleverdatum  over 3 weken  is    vrijdag 31 mei
Vervolgens  over 4 weken  
Inleverdatum   vrijdag   28 juni
Dan  vrijdag  26 juli 
En vrijdag 23 augustus
Vervolgens weer over 2 weken   = vrijdag   6 september
Wilt u hier rekening mee houden met het inleveren van kopij.
Alvast bedankt!
Voor vragen 
 
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 11-08-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 18-08-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.