Diaconie en Zending

In de komende tijd biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:
 
10 oktober; Bijdrage Landelijke Ondersteuning Protestantse Kerk Nederland; opbrengst wordt gebruikt voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel)
en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
Extra collecte voor het bloemenfonds
17 oktober; Kerk in Aktie Wereld Diaconaat Noord-Kameroen. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen.
De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding. De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht.
De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen,
om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan deze kerk doen met uw steun?

● Een geit die melk en mest geeft kost € 45,-
● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost € 105,-
● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost € 2.000.

24 oktober; JOP. Opvoeden doe je niet alleen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren.
31 oktober; Avondmaalcollecte voor Dorcas voedselactie, nadere informatie in volgende editie van Kerknieuws.

Namens de diaconie,

Berend Falkena
 
OPBRENGST COLLECTEN DIACONIE

 Troch in wikseling fan administrateur foar de Diaconie is it oersjoch fan de kollektes yn augustus wat letter. Ekskuzes hjirfoar. 
       
Plaatselijk werk  €  248,05  
Hulpprojekten Friesland  €  79,20  
Roosevelthuis  €  105,05  
Overstroming Limburg  €  222,50  
Hulp in Albanië  €  100,76  
Bloemenfonds  €  5,00  

Fierder hat de Diaconie noch giften binnenkrigen fia Dick Bellinga
(€ 20,00) en fia Teunie Venema (€ 20,00). Tige tank foar dizze giften.  
 
terug