Kerkenraad

Beste gemeenteleden,
Er zijn geen bezwaren ingeleverd m.b.t. de gevolgde procedure en de kandidaten bij de verkiezingen ambtsdragers.
Dat houdt in dat overgegaan kan worden tot bevestiging van de nieuwe diaken en ouderlingen. Dit zal plaatsvinden op zondag 24 januari a.s. tijdens de uitzending van de dienst vanuit de Martinikerk.

Het moderamen heeft besloten om tijdens deze onlineviering de huidige regels in acht te nemen en daardoor met een minimum aantal mensen in de kerk aanwezig te zijn. Naast de vaste medewerkers (voorganger, ouderling, koster, beamerist en organist zijn dit dan de nieuwe ambtsdragers en dat zijn  wijkouderling  Botty Wiersma – Veenstra, wijkouderling van de Finke  Antsje Folkertsma,  diaken Kitty Bruno – Franse,  ouderling- scriba : Jeltje Wijnsma – Benedictus en ouderling – kerkrentmeester  Eling Hoekema. Het afscheid van de scheidende ambtsdragers zal op een andere manier aan de orde komen.

Mochten er per 19 januari door de regering nieuwe maatregelen van kracht worden of eventuele versoepelingen dan zullen we hier rekening mee houden.
De huidige maatregelen hebben ook gevolg voor andere bijeenkomsten. Zo zal een aantal activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting vervallen. In het schrijven van ds. de Zeeuw komt dit verder aan de orde.
 
Namens het Moderamen, 
Jentsje Fekkes  (scriba)PAASKAARS VOOR ROOSKE EN GATZE FEKKES

Jaarlijks wordt de Paaskaars van het voorbije seizoen als schouderklopkaars uitgereikt aan een gemeentelid dat zich als vrijwilliger al langere tijd dienstbaar aan onze gemeente heeft gemaakt. Vaak gaat het hierbij om enigszins onzichtbare, maar uiterst belangrijke activiteiten.Dit jaar valt de eer te beurt aan het echtpaar Fekkes. Rooske en Gatze zetten zich al langere tijd in voor onze gemeente. Op hen kan altijd een beroep worden gedaan.
De Kerkenraad is ze dankbaar voor hun inzet en biedt hen als blijk van waardering graag de schouderklopkaars aan.
Op donderdag 24 december hebben Sietze Talsma en ondergetekende de kaars aan Rooske en Gatze overhandigd en even gezellig bijgepraat.

Hans Karper
 
terug