Kerkenraad

Beste Gemeenteleden,
 
                                                                 

Alhoewel de vakantieperiode in zicht komt, hebben we als bestuur de handen nog vol met al van onderwerpen. Vanwege de Corona-periode moeten we met elkaar op sommige gebieden ook nog wel een soort inhaalslag plegen.

Verkiezing ambtsdragers
De verkiezingen in het afgelopen najaar zijn redelijk problematisch verlopen. Talloze gesprekken met door de Gemeente aanbevolen en daarna gekozen kandidaten leverden veel te weinig positieve reacties op.
De verkiezingscommissie heeft afgelopen maand een eerste evaluatiegesprek gevoerd. Later deze maand wordt dit overleg voortgezet en zullen diverse verbeterpunten worden geformuleerd en als voorstel aan de Kerkenraad worden voorgelegd. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk zijn het de deleden van onze Gemeente op wie een beroep zal worden gedaan om te beslissen of ze zich voor een bepaalde periode beschikbaar willen stellen. We mogen elkaar daar best wel op aanspreken.
Na de vakantie informeren we u over de aangepaste aanpak van de verkiezingsronde 2023 die in het najaar zal worden georganiseerd. Zoals het nu lijkt hebben we dan 3 vacatures.

WaKoMo
Afvaardigingen van de Kerkenraden van Warns, Koudum en Molkwerum hebben onlangs gesproken over de samenwerking die begin 2019 van start is gegaan. We hebben de uitgangspunten nog eens tegen het licht gehouden en enkele verbeteringen voorgesteld. De plenaire Kerkenraden van de 3 kerken zullen zich hier nog over buigen.
De samenwerking wordt door de deelnemende kerken als positief ervaren. De onderlinge band is goed en er heerst een besef dat we elkaar nu en zeker ook in de toekomst nodig zullen hebben.

Minisymposium ‘de Toekomst van kleine kerken in Fryslan’
Op 21 mei organiseerde onze Classis een minisymposium over dit onderwerp in Workum. Er was een ruime belangstelling uit alle hoeken van de provincie. Ook vanuit Warns, Koudum en Molkwerum waren er afgevaardigden present. Het was een goede bijeenkomst, waarin de deelnemers werd gewezen op maatschappelijke trends, die ons ook als kerken niet ongemoeid laten. Samenwerken, fuseren, kleinere Kerkenraden… Er zijn tal van opties om de krimp op te vangen. Iedere Gemeente kan en moet hierbij eigen afwegingen maken en putten uit beschikbaar potentieel.
De samenwerkende Gemeenten in WaKoMo-verband zien het als hun taak om in dit proces de regie in eigen hand te houden en tijdig over aanpassingen na te denken. Niet wachten tot de klap valt dus. Regeren is vooruitzien…

Galamadammen
Als GGK (Geloofsgemeenschappen Koudum) hebben we inmiddels een 2-tal gesprekken gevoerd met de leiding van Galamadammen.
Het leven van onze gasten uit de Oekraïne begint steeds meer tekenen van stabilisering te vertonen, alhoewel dit misschien niet de juiste omschrijving is gelet op de dramatische achtergrond van hun komst naar Nederland. De kinderen gaan naar school; meerdere bewoners zijn aan het werk of gaan binnenkort aan de slag wanneer de papierwinkel is geregeld; de ondersteuning vanuit het dorp is in balans, d.w.z. men weet ons te vinden wanneer er hulp nodig is. Het uitgangspunt hierbij blijft: slechts hulp op verzoek.
Onlangs is afgesproken (in GGK-verband) dat gewerkt zal worden aan de organisatie van enkele jeugdactiviteiten tijdens de (school)vakantieperiode. Ook komt er een ‘kooksessie’ in Op ‘e Hichte: gasten uit Oekraïne in de keuken; Koudumers aan tafel! Nader bericht met bijzonderheden volgt nog.

Zin in Meer
De werkgroep ‘Vorming en Toerusting’ heeft al een eerste schets van het winterprogramma 22/23 gepresenteerd. Na de ‘magere jaren’ t.g.v. Corona zien we uit naar een ongestoord verloop van de talrijke activiteiten die na de vakantie zullen worden gepubliceerd.
Er zijn nog tal van andere zaken waar het Moderamen en de Kerkenraad zich mee bezig houden. Ik hecht er aan om te melden dat ons overleg steeds in goede sfeer verloopt en dat we allemaal dezelfde -hopelijk de goede- richting uitkijken.

Met vriendelijke groet,
Hans Karper  
(voorzitter)

 
terug