PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
WaKoMo WaKoMo

Op zondag 31 maart vond de ondertekening plaats (door Koudum) van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten
van Warns, Koudum en Molkwerum. Het afgelopen half jaar heeft een voorbereidingsgroep (WaKoMo) het nodige
overleg gehad. De gemeenten zijn erg blij met deze samenwerking. Op zondag 7 april heeft de ondertekening plaatsgevonden in de
gemeenten van Molkwerum en Warns. Ondertussen is de hieruit voortgekomen beroepingscommissie al voortvarend in actie. 
 
GASTVRIJE KERK

GASTVRIJE KERK
Gastvrije Kerk 2019

De werkgroep gastvrije kerk stelt nog een aantal dagen de kerk open voor het publiek. Dit is tijdens de marktdagen (nog  6 en 13 augustus.) en op de zaterdagen (3, 10 en 17 aug) i.v.m. het provinciaal georganiseerde Tsjerkepaad.

Het thema dit jaar is Kerk en Kunst. Te denken valt aan schilderijen, foto’s, beeldhouwwerk of (niet perse kerkelijke kunst).
Wanneer u iets wilt tentoonstellen tijdens de openstelling van de kerk, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen of via de mail:
de werkgroep:

Boukje vd Valk (522986),  Maike Abma (522262), Sjouke Hoekstra (522823) en Bauke Spijksma (522383)

 
 
een nieuw begin, friesch dagblad een nieuw begin, friesch dagblad


                         voor duidelijke tekst; lees meer
lees meer »
 
30 APRIL GEMEENTE/-ONTMOETINGSAVOND 30 APRIL GEMEENTE/-ONTMOETINGSAVOND
Gemeente/ ontmoetingsavond op dinsdag 30 april met o.a. de Israël gangers.
Op deze avond komen, zoals elk jaar, de jaarrekeningen van kerk, diaconie en zending aan de orde. Zondag 28 april liggen de stukken hiervoor ter info in de kerk. 
Na dit gedeelte zal een vertegenwoordiging van de groep die kortgeleden een reis naar Israël hebben gemaakt meer vertellen over deze reis middels een presentatie van foto ’s en natuurlijk de verhalen erbij. Om alvast in de stemming te komen alvast de groepsfoto.

 
28 februari; Filmavond op'e Hichte 28 februari; Filmavond op'e Hichte
De commissie Vorming en Toerusting heeft de volgende film op het programma;
Spanningen in de familie komen tot een uitbarsting voor het echtpaar Ethel en Norman Thayer (gespeeld door Katharine Hepburn en Henry Fonda, die beiden een Oscar wonnen). Zij zijn in hun zomerhuisje bij Golden Pond in New England, als hun dochter Chelsea (Jane Fonda) op bezoek komt met haar nieuwe vriend Bill (Dabney Coleman) en zijn lastige zoontje Billy (Doug McKeon). 
Het komt tot een botsing tussen de drie generaties. Wat begint als aanvaring tussen Norman en Billy groeit echter uit tor de relatie die Chelsea altijd met haar vader had willen hebben. Bovendien ontdekt Norman hoeveel hij heeft gemist door de liefde van zijn dochter te weigeren. 


Niet opgegeven, maar wel belangstelling, van harte welkom!!!
 
Sjonge mei it Kwartettenkoar

Sjonge mei it Kwartettenkoar
Op snein 10 febrewaris wie it prachtich sjongen fan en mei it Kwartettenkoar fan Hindrik van der Meer. Fanwege it ôfskie as dirigent en de 80ste jierdei fan Hindrik van der Meer hat it Kwartettenkoar in nije lietbondel meitsje litten ûnder de namme Hertslach. Mei in searje fan 40 konserten litte hja deminsken genietsje fan dizze 'nije' lieten.
lees meer »
 
Overstapdienst 23 juni Overstapdienst 23 juni
               Thema; Samen staan we sterk
        Overstap van kinderkerk naar jeugdkerk
Kleine touwtjes verbinden tot één groot sterk touw


 
Dienst 22 december 2029 met het Kinderkerk Kerstspel. Dienst 22 december 2029 met het Kinderkerk Kerstspel.


                                                                                       meer foto's,  klik hier
lees meer »
 
Gosse Jongsma uit Koudum 50 jaar organist. Gosse Jongsma uit Koudum 50 jaar organist.

Na de dienst van zondag 8 december werd onze organist Gosse Jongsma even naar beneden geroepen. Hij had de dienst begeleid met zijn orgelspel en was volkomen verrast. De voorzitter van de kerkenraad Hans Karper sprak hem toe en vervolgens kreeg Gosse Jongsma een gouden PKN speld met briljant opgespeld en was er voor zijn vrouw Hannie een bloemetje. Geboren in Bornwird op 16 oktober 1939 en in zijn werkzame leven als onderwijzer, was hij organist van 1969 tot 1973 van de Geref. Kerk te Krabbendam. Van 1973 tot 2001 organist van de Geref. kerk te Rinsumageest en vanaf 2001 organist van de protestantse gemeente van Koudum en zo nu en dan in de regio dorpen. Naast zijn organistenbestaan is Gosse actief in deze gemeente als vrijwilliger/beheerder van het verenigingsgebouw op ‘e Hichte en zingt hij in het plaatselijk kerkkoor Vox Humana. Hij heeft jarenlang bestuursfunctie gehad in Kritekoor en Vox Humana. En als hij tijd over heeft mag hij graag schilderen. Na de dienst was er een gezellig samenzijn met de familie. Voorlopig speelt Gosse nog rustig door.


 
 
gezinsondersteuners gezocht! gezinsondersteuners gezocht!
 
CLUBSTRIID 2018 CLUBSTRIID 2018
Hallo allemaal  !!!!!

Vrijdagavond 2 februari hadden wij de jaarlijkse clubstriid. We moesten tegen de clubs uit de regio. We moesten opdrachten doen zoals; ik hou van Holland Quiz, woorden spellen, foto’s van de alle provincies raden en huizen bouwen van kartonnen dozen. Ook moesten we het dorp in om spullen op te halen; zoals Friese doorlopers, klederdracht, klompen en een elfstedenkruisje. En ook om een rol pepermunt te ruilen en/of verkopen voor een goed doel. Dit doel was een kindertehuis in Wit-Rusland.

We hebben in een half uur tijd € 55,00 opgehaald. Toen we klaar waren met de opdrachten moesten we ongeveer een uurtje wachten op de uitslag. Daarna hebben we nog leuke spelletjes gedaan zoals weerwolven. Toen we de uitslag kregen bleek het dat we eerste zijn geworden van de regio.

Wij  vonden het super leuk!!!

Groetjes Tessa Fekkes en Esther Folkerts.
                                                                                                               meer foto's;
lees meer »
 
EVEN VOORSTELLEN

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Hieke Plantinga en op 2 september, in de afscheidsdienst van ds. Boomsma, zal ik worden bevesti gd als kerkelijk werker in de protestantse gemeente te Koudum. Mijn taak zal voornamelijk bestaan uit (crisis)pastoraat, met alles wat daarbij hoort. Mijn aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, daarna hoopt de kerkenraad dat een nieuw te beroepen predikant het weer van mij over kan nemen. Omdat ik half september een week als vrijwilliger meega met een vakantieweek van het Vakantiebureau, is het de bedoeling dat ik eind augustus al begin met mijn werk in Koudum.
 
Jentsje Fekkes schreef al dat ik goed bekend ben in de regio. Dat klopt. Ik ben namelijk opgegroeid in Hindeloopen en na mijn huwelijk met Johannes Plantinga verhuisd naar zijn ouderlijke boerderij midden in het dorp Parrega. Daar zijn onze drie zoons geboren. Twintig jaar geleden zijn we verhuisd naar ‘de romte fan it lân fan wyn en wetter’ van It Heidenskip, waar het melkveebedrijf werd voortgezet. Inmiddels wonen onze zoons (bijna) allemaal op zichzelf en zijn we sinds vorige maand pake en beppe van een prachtige kleindochter.
Voor de geboorte van onze oudste zoon was ik medisch analiste, daarna met plezier en liefde huismoeder tot de kinderen naar school gingen en vervolgens tien jaar lang taxichauffeur. Het mooiste van deze baan waren de contacten met mensen in allerlei situaties en levensfases, maar tegelijk ontstond er een verlangen naar meer verdieping. Daarom begon ik met de deeltijdopleiding HBO-theologie aan de NHL te Leeuwarden. In 2010 slaagde ik voor de specialisatie Godsdienst Pastoraal Werk en kreeg ik mijn eerste aanstelling als kerkelijk werker in de Gasthuiskerk te Bolsward. Twee jaar later kwam daar de protestantse gemeente te Workum bij. In beide gemeentes bestaat mijn werk voornamelijk uit ouderenpastoraat. Omdat ik nu in Koudum ga werken, stop ik per 1 september in Bolsward.
 
Het bijzondere en mooie van het pastoraat is dat je niet alleen reisgenoot bent op een stukje van de levensweg en zo mag delen in lief en leed, maar ook dat je samen mag zoeken en tasten naar woorden en beelden van geloof, hoop en liefde.
 
Ik zie er naar uit om u/jou het komende jaar te ontmoeten!
 
Hieke Plantinga-Folkertsma
 
 
Afscheid ds. Boomsma Afscheid ds. Boomsma
LIEVE, LIEVE MENSEN,
 
Wat een indrukwekkend afscheid heb ik op 2 september mogen meemaken! De gemeentezang, het spel van Geeske op het orgel en Wouter op de trompet, de zang van Irop, de mooie woorden. Het was meer dan ik me had kunnen voorstellen.
Ik heb een zegenrijke tijd gehad in Koudum. De diensten konden altijd doorgang vinden, en er waren veel mooie en bijzondere bij. De diensten met Kerst, Pasen en Pinksteren. Doop – en Avondmaalsdiensten. School / gezinsdiensten, jongerendiensten en alternatieve diensten. Liedboekzondagen en Iepen Sneinen. Mooie gesprekken tijdens de leerhuisavonden en ontmoetingsavonden. De huiskamergesprekken. Het samen zoeken naar God in de stilte.
De persoonlijke ontmoeting heb ik altijd als het meest waardevol ervaren. Daarin was God soms voelbaar aanwezig. Onder de indruk ben ik van de inzet van zoveel mensen om de kerkgemeenschap in stand te houden en te bewaren voor de toekomst. Ik hoop en bid dat die er zullen blijven komen.
Een periode is afgesloten, een tijd van lief en leed gedeeld. Onze wegen zijn uiteen gegaan. Wij wonen nu in IJlst, Croleskwartier 134 en zijn, als je dit leest en alles volgens plan is verlopen, in Nes Ammim in Israël aangekomen. Hier helpen we met andere vrijwilligers de oecumenische gemeenschap die hier leeft en werkt. Op 30 december hopen we weer op vaderlandse bodem terug te keren.
Ook namens Annemarie hartelijk dank voor alles en wij wensen jullie alle goeds en zegen. Ook veel sterkte en succes in het proces op zoek naar een nieuwe voorganger.
God zij met jullie allemaal!
 
Coos
filmpje alle foto's;

https://youtu.be/-9jIQNDQzME
 
ontmoetingsavond 31 oktober ontmoetingsavond 31 oktober
Verslag ontmoetingsavond 31 oktober 2017.
 
met kennisgeving afwezig: Wiep de Boer, Hannie Jongsma, Andries Wester.
Aanwezig: 35 gemeenteleden.
 
De voorzitter Hans Karper opent de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit Galaten 6, brieven die Paulus stuurde ter bemoediging van de gemeente in Galatië. De inhoud kan ook voor ons spreken. Daarna vraagt hij een zegen over dit samenzijn.
Voorzitter memoreert nog het interim voorzitterschap van IJnte Kooistra van voor de zomer en bedankt hem daarvoor.
Daarna doet hij mededeling over het jeugdwerk d.w.z. het niet kunnen verlengen van het contract van jeugdwerker Janny Lijzenga. Iedereen heeft dit inmiddels in kerknieuws kunnen lezen: dit heeft niets met het functioneren te maken maar verlengen betekent een vast contract en bovendien is er nog een onderzoek gaande door werkgroep Fjoer omtrent een visie voor de toekomst wat ook weer met personele invulling heeft te maken. Wel is dit besluit met pijn in het hart genomen. Er wordt nu naarstig gezocht naar een tijdelijke oplossing. Verder deelt de voorzitter mee dat er voortekenen zijn die meer druk geven op de exploitatie. De begroting is in bespreking bij beheer. 
 
Het verslag van de vorige keer (9 mei 2017) wordt voorgelezen. Reacties hierop: hoe zit het met bord 1860? Deze wordt niet verplaatst naar de toren, het is een waardevol bord en het klimaat in de kerk is beter dan in de toren. Verder wordt nog opgemerkt dat de zinsnede over decharge verlenen wel correct moet worden weergegeven. De vergadering verleent decharge.
 
Een korte lezing wordt gegeven door de scriba over de ontwikkelingen op het landelijke terrein. Op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Er is sprake van een teruglopend ledental maar ook is er de vraag waar draait het om in het kerk/gemeente zijn. De landelijke organisatie heeft dit voortvarend opgepakt door het aanbieden van een visienota met daaruit voortvloeiend het aanbod om hiermee aan de slag te gaan in het land. Verschillende bijeenkomsten zijn er geweest. Kernvraag is daarbij: "hoe sta jezelf in het geloof en hoe geef je daar handen en voeten aan". Verder worden allerlei initiatieven gestimuleerd in het land in het kader van pioniersplekken. Kerk en gemeentevorming op vele verschillende manieren.
Verder is de landelijke regelgeving eenvoudiger gemaakt, ook is er gesnoeid in de personele bezetting.
 
Vervolgens geeft de voorzitter een kort overzicht en toelichting over de ontwikkelingen in onze gemeente m.n. de reden van het inzetten van de werkgroep Fjoer. In kerknieuws wordt  de gemeente  hiervan op de hoogte gehouden. De werkgroep heeft haar eerste werkvergadering gehad en men richt zich eerst op het verzamelen van gegevens en de vraagstelling wat willen we weten en op wat voor manier. Namens de kerkenraad is er een stuurgroepje die de vinger aan de pols houdt, medio volgend jaar moet er een uitslag zijn.
Naar aanleiding van deze inleiding gaat de vergadering in groepjes een kort gesprek aan over de vraag: "wat zegt jullie dit proces van Fjoer". Vervolgens wordt dit plenair gedeeld: het is nog vaag, geen idee wat we kunnen verwachten, wat spreekt de jeugd aan, is geld belangrijk, is het meer dan alleen naar de kerk gaan, het gaat om jeugd en ouders, wie "bedient "wie, jeugdwerk met naburige gemeenten, in ieder geval overleg met naburige gemeenten, verlies niet de ouderen.  Fjoer houdt in elan, hoop voor de toekomst, er spreekt spirit uit.
De voorzitter zegt toe dat de gemeente op de hoogte zal worden gehouden.
 
Dan is er een algemene rondvraag: van Berge doet een pleidooi voor meer stijl bij het lopend avondmaal zoals het ontvangen van het brood. Bijvoorbeeld met open hand. Is dit aan te bevelen of heeft een ieder zijn eigen stijl (komt zoals hij of zij is). Bij de beker zou bijvoorbeeld de diaken kunnen zeggen "de beker der dankzegging" De Jong ziet ook de uitnodiging door de diaken graag terugkomen. Mobach pleit voor het meer naar voren gaan zitten in de kerk en niet allemaal achterin. Faber vraagt of het scherm ook hoger kan en Hoekema pleit ook voor meer stijl bij het avondmaal en doet een suggestie om de rijdende kapstok achterin tussen de pilaren te plaatsen, heeft veel voordelen: alles schuift wat naar voren, achterste mensen zitten yn e 'lijte en bij het jas aantrekken heb je meer ruimte. 
 
Na de pauze stond  Luther centraal en dat kon ook niet anders op deze dag.  In een korte film werd zijn leven en werken geschetst en daarna voorzien van toelichting. En verrassend genoeg  verscheen hij aan het eind van de avond in levende lijve en hield de aanwezigen met bepaalde humor een aantal prikkelende stellingen voor.  Deze 95 prikkels geschreven door Rikkert Zuiderveld kreeg een ieder mee naar huis.  Een geslaagde avond. De laatste stelling geven we u even mee:                   
                 
           "Om één te zijn, hoeft men het niet over                                              alles eens te zijn"
 
 
reisverslag familie Boomsma reisverslag familie Boomsma
Lieve mensen,


Zomaar weer wat schrijven over ons verblijf in Israël. Nu niet met een korte zin als uitgangspunt, maar Nes Ammim zelf als uitgangspunt voor een aantal 'pennevruchten'. Nu ook slechts in het Nederlands, omdat een tweetalige versie mij toch wat teveel wordt op dit moment. Misschien later nog een Friese versie? Wie weet. En mocht iemand zich geroepen voelen een Friese vertaling te maken, dat krijgt zij/hij daarvoor wat mij betreft alle ruimte. Misschien kunnen we tot een compagnonschap komen, waarbij er bij een volgende mailing direct een tweetalige versie kan worden verstuurd. Dit WOORD, en ook de andere WOORDEN die nog zullen volgen mogen, al of niet ingekort of bewerkt, op websites, of in (kerk)bladen worden verspreid. Wij hebben het goed hier in Israël. Toch hopen we t.z.t. weer op (eigen) Friese bodem terug te keren en daar een verder leven op te pakken. Vooreerst: doe wat gedaan moet worden en laat je niet van de wijs brengen.    


Met een hartelijke groet,
Coos en Annemarie 


                                                                        Lees het verslag (1, 2, 3, 4 en 5);
lees meer »
 
ISRAEL REIS ISRAEL REIS

Protestantse Gemeente Koudum 8 – 17 april 2019
 
Enige tijd  geleden heb ik met Bert Fluit een gesprek gehad over een reis naar Israël.  Bert gaat namelijk 2  x per jaar als reisleider met een groep mensen naar Israël.
Nu is ervan onze  kerkelijke gemeente al veel belangstelling voor deze reis. Bert heeft een concept programma gemaakt en hij wil hier op zondag 9 september na de kerkdienst  een toelichting op geven.  Als u belangstelling heeft voor deze reis dan bent u vanaf 11 uur welkom in het gebouw op`e Hichte.  Hieronder het concept programma.
 

lees meer »
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, 40 dagen 1
datum en tijdstip 01-03-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, 40 dagen 2
datum en tijdstip 08-03-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, biddag voor gewas en arbeid
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.