Ode oan de gêrsmeanders
Ode oan de gêrsmeanders,

De âlde toer, fan fier te oanskôchjen,
Sjocht djip ûnder him manlju mei masjines omtôchjen.
Nijsgjirrich sjocht hy de manlju dêr rinnen
En efter al dy masjines switten en stinnen.
It gêrs dat fljucht nei alle kanten
Mar de manlju witte wol fan wanten!
Mei blasers en biesums bin se drok yn it spier,
Dat makket de âlde toer tige blier!
Al is it kreas hâlden soms in hiele poepetoer,
De âlde toer is der dik tefreden oer!!


Groetnis Rinske Adema.
 
terug