PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
ontmoetingsavond 31 oktober ontmoetingsavond 31 oktober
Verslag ontmoetingsavond 31 oktober 2017.
 
met kennisgeving afwezig: Wiep de Boer, Hannie Jongsma, Andries Wester.
Aanwezig: 35 gemeenteleden.
 
De voorzitter Hans Karper opent de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit Galaten 6, brieven die Paulus stuurde ter bemoediging van de gemeente in Galatië. De inhoud kan ook voor ons spreken. Daarna vraagt hij een zegen over dit samenzijn.
Voorzitter memoreert nog het interim voorzitterschap van IJnte Kooistra van voor de zomer en bedankt hem daarvoor.
Daarna doet hij mededeling over het jeugdwerk d.w.z. het niet kunnen verlengen van het contract van jeugdwerker Janny Lijzenga. Iedereen heeft dit inmiddels in kerknieuws kunnen lezen: dit heeft niets met het functioneren te maken maar verlengen betekent een vast contract en bovendien is er nog een onderzoek gaande door werkgroep Fjoer omtrent een visie voor de toekomst wat ook weer met personele invulling heeft te maken. Wel is dit besluit met pijn in het hart genomen. Er wordt nu naarstig gezocht naar een tijdelijke oplossing. Verder deelt de voorzitter mee dat er voortekenen zijn die meer druk geven op de exploitatie. De begroting is in bespreking bij beheer. 
 
Het verslag van de vorige keer (9 mei 2017) wordt voorgelezen. Reacties hierop: hoe zit het met bord 1860? Deze wordt niet verplaatst naar de toren, het is een waardevol bord en het klimaat in de kerk is beter dan in de toren. Verder wordt nog opgemerkt dat de zinsnede over decharge verlenen wel correct moet worden weergegeven. De vergadering verleent decharge.
 
Een korte lezing wordt gegeven door de scriba over de ontwikkelingen op het landelijke terrein. Op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Er is sprake van een teruglopend ledental maar ook is er de vraag waar draait het om in het kerk/gemeente zijn. De landelijke organisatie heeft dit voortvarend opgepakt door het aanbieden van een visienota met daaruit voortvloeiend het aanbod om hiermee aan de slag te gaan in het land. Verschillende bijeenkomsten zijn er geweest. Kernvraag is daarbij: "hoe sta jezelf in het geloof en hoe geef je daar handen en voeten aan". Verder worden allerlei initiatieven gestimuleerd in het land in het kader van pioniersplekken. Kerk en gemeentevorming op vele verschillende manieren.
Verder is de landelijke regelgeving eenvoudiger gemaakt, ook is er gesnoeid in de personele bezetting.
 
Vervolgens geeft de voorzitter een kort overzicht en toelichting over de ontwikkelingen in onze gemeente m.n. de reden van het inzetten van de werkgroep Fjoer. In kerknieuws wordt  de gemeente  hiervan op de hoogte gehouden. De werkgroep heeft haar eerste werkvergadering gehad en men richt zich eerst op het verzamelen van gegevens en de vraagstelling wat willen we weten en op wat voor manier. Namens de kerkenraad is er een stuurgroepje die de vinger aan de pols houdt, medio volgend jaar moet er een uitslag zijn.
Naar aanleiding van deze inleiding gaat de vergadering in groepjes een kort gesprek aan over de vraag: "wat zegt jullie dit proces van Fjoer". Vervolgens wordt dit plenair gedeeld: het is nog vaag, geen idee wat we kunnen verwachten, wat spreekt de jeugd aan, is geld belangrijk, is het meer dan alleen naar de kerk gaan, het gaat om jeugd en ouders, wie "bedient "wie, jeugdwerk met naburige gemeenten, in ieder geval overleg met naburige gemeenten, verlies niet de ouderen.  Fjoer houdt in elan, hoop voor de toekomst, er spreekt spirit uit.
De voorzitter zegt toe dat de gemeente op de hoogte zal worden gehouden.
 
Dan is er een algemene rondvraag: van Berge doet een pleidooi voor meer stijl bij het lopend avondmaal zoals het ontvangen van het brood. Bijvoorbeeld met open hand. Is dit aan te bevelen of heeft een ieder zijn eigen stijl (komt zoals hij of zij is). Bij de beker zou bijvoorbeeld de diaken kunnen zeggen "de beker der dankzegging" De Jong ziet ook de uitnodiging door de diaken graag terugkomen. Mobach pleit voor het meer naar voren gaan zitten in de kerk en niet allemaal achterin. Faber vraagt of het scherm ook hoger kan en Hoekema pleit ook voor meer stijl bij het avondmaal en doet een suggestie om de rijdende kapstok achterin tussen de pilaren te plaatsen, heeft veel voordelen: alles schuift wat naar voren, achterste mensen zitten yn e 'lijte en bij het jas aantrekken heb je meer ruimte. 
 
Na de pauze stond  Luther centraal en dat kon ook niet anders op deze dag.  In een korte film werd zijn leven en werken geschetst en daarna voorzien van toelichting. En verrassend genoeg  verscheen hij aan het eind van de avond in levende lijve en hield de aanwezigen met bepaalde humor een aantal prikkelende stellingen voor.  Deze 95 prikkels geschreven door Rikkert Zuiderveld kreeg een ieder mee naar huis.  Een geslaagde avond. De laatste stelling geven we u even mee:                   
                 
           "Om één te zijn, hoeft men het niet over                                              alles eens te zijn"
 
terug
 
 

kerkdienst, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 9.30 uur
meer details

jeugddienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.