PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
citaat van de week citaat van de week

Je maakt de beste vrienden door er zelf één te zijn.

 
Uitnodiging vrijwilligers Uitnodiging vrijwilligers


 
deistich wurd deistich wurd

Dy’t dy yn de nacht bewarre, sil ek oer de dei mei dy wêze
 
Do bist nei bêd gongen, mar de sliep woe mar net komme. It giet ek net sa goed mei dij. Do hast soargen fertriet, pine, eangst..... Do sjochst de takomst tsjuster in. Wylst dêr leist, male de gedachten dy troch de holle. Do fielst dy iensum en ferlitten. Der is net ien dêrst bij terjochte kinst.
It is yn sa’n situaasje datst net mear om God hinne kinst. Do joust dy oer oan him, do ropst him oan. It wûnder is datst fernimst dat de kramp út dyn holle en út dyn lichem ferdwynt. Do falst yn ‘e sliep en wurdst ûntspannen wekker. Krekt as is der ien bij dij.
Mar ynienen besefst wer hoe it er mei dij foar stiet, en de ûnrêst flammet wer op. Hoe komst de dei troch? Allinnich as dy God-fan-de-nacht mei dy giet, de dei yn.
 
Hy dy’t dij dizze nacht holp troch te kommen, sil dij ek hjoed wol wer helpe. Fertrou derop. It komt goed!    

lees meer »
 
dagelijks woord dagelijks woord

Die je in de nacht bewaarde, zal ook overdag met je zijn
 
Je bent naar bed gegaan, maar de slaap wilde maar niet komen. Het gaat ook niet zo goed met je. Je hebt zorgen, verdriet, pijn, angst…. Je ziet de toekomst somber in. Terwijl je ligt, malen de gedachten door je hoofd. Je voelt je eenzaam en verlaten. En er is niemand waar je bij terecht kunt.
Het is in zo’n situatie dat je niet meer om God heen kunt. Je geeft jezelf over aan hem en roept hem aan. Het wonder is, dat je merkt dat de kramp uit je hoofd en je lichaam verdwijnt. Terwijl je daar alleen ligt, daalt de rust over je heen. Je valt in slaap, en wordt rustig en ontspannen wakker. Alsof er iemand dicht bij je is.
Maar ineens besef je weer, hoe het met je is gesteld, en de onrust vlamt weer op. Hoe kom je de dag door? Alleen als die God-van-de-nacht met je mee gaat, de dag in.
 
Hij, die je deze nacht hielp doorkomen, zal je ook vandaag wel weer helpen. Vertrouw daarop. Het komt goed!   

lees meer »
 
week van gebed week van gebedDe week van gebed voor de eenheid wordt dit jaar voor het eerst in Koudum door de gezamenlijke kerken georganiseerd. De activiteiten vinden op verschillende locaties plaats en worden door iedere geloofsgemeenschap op eigen manier ingevuld. De eenheid in verscheidenheid wordt zo mooi zichtbaar gemaakt.
 
De volgende activiteiten vinden plaats:
zondag 21 januari: viering in de Martinkerk te Koudum, aanvang 9.30 uur
maandag 22 januari: gebedsbijeenkomst in het Baken aan de Nieuweweg
woensdag 24 januari: gebedsbijeenkomst in de boerderijzaal, Hoofdstraat 49
vrijdag 26 januari: gebedsbijeenkomst in Op ‘e Hichte, Jacob Binckesplein 1
zondag 28 januari: viering in de Odolfuskerk te Bakhuizen, aanvang 10.00 uur
 

 
 
 
 
Week van Gebed in Koudum ( 21 – 28 januari)                           
Al vele jaren worden er op allerlei plaatsen in de wereld door christenen in de derde week van januari gebedsbijeenkomsten georganiseerd. In de grote verscheidenheid die er ook onder christenen bestaat willen we in die week onze eenheid in Christus zichtbaar maken. Dit jaar zal dat ook voor het eerst in Koudum gebeuren.
 
Ieder jaar staat een bepaald land of gebied centraal, en dit jaar is dat het Caribisch gebied, waarin ook de vanouds Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Maarten en St. Eustatius liggen. Het slavernij verleden speelt nog altijd een grote rol in de Cariben. Het heeft de cultuur van deze eilandengroep bepaald. Het thema ‘Recht Door Zee’ is gekozen bij Exodus 15, het lied bij de bevrijding van het volk Israël uit Egypte.
 
Het verhaal over de bevrijding van Gods volk spreekt de Caribische christenen erg aan. Met de kracht van Gods rechterhand werden zij immers bevrijd uit de slavernij. Niemand had het voor mogelijk gehouden dat de zee zou splijten. Maar God leidde hen recht door zee. De Caribische christenen zien daarin een teken van Gods bevrijdende kracht. Hij heeft en zal ook hen bevrijden uit hun slavernij. Want hoewel de slavernij officieel nu zo’n 150 jaar geleden is afgeschaft, betekent dat nog niet dat er een rechtvaardige en eerlijke samenleving is ontstaan. Er bestaat nog steeds grote ongelijkheid. Naast overdadige rijkdom bestaat er veel schrijnende armoede. Nieuwe verslavingen, zoals drank, drugs en seks, geweld, onderdrukking en uitbuiting verziekingen de verhoudingen tussen mensen en bezorgen velen pijn, verdriet, woede en angst.  
 
Met christenen van over heel de wereld willen we deze week stilstaan bij het leven van onze medechristenen in het Caribische gebied en in viering en gebed elkaar bemoedigen en nieuwe hoop putten in ons werk voor een rechtvaardiger samenleving. 
 
Het programma in van de gebedsweek in Koudum:
Zondag 21 januari om 9.30 uur: viering in de Martinikerk, Smidsweg 2
Maandag 22 januari om 19.30 uur: gebedsbijeenkomst in Het Baken, Nieuweweg 29
Woensdag 24 januari om 19.30 uur: gebedsbijeenkomst in de Boerderijzaal, Hoofdstraat 49
Vrijdag 26 januari om 19.30 uur: gebedsbijeenkomst in Op ‘e Hichte, Jacob Benckesplein 1
Zondag 28 januari om 10.00 uur: viering in de H. Odulphus kerk, Sint Odulphusstraat 67 te Bakhuizen  
 

 
veelkleurig liedboek 2 veelkleurig liedboek 2

 
liturgie zondag 21 januari 2018 liturgie zondag 21 januari 2018

DIENST MARTINIKERK KOUDUM 
---------------------------------------------------

Thema: WEEK VAN GEBED voor de EENHEID                                                                                           

 
Lied 287: 1, 2, 3, 5
 
Lied 680: 1, 3, 4
 
Exodus 15: 1-6 en 20-21
 
Lied 839: 1, 4
 
Romeinen 8: 14-17

        
Matteüs 9: 18-19 en 23-26
 
Lied 802: 1, 4, 5, 6
 
Lied 169: 1, 2, 5, 6
 
Lied 98: 1, 2  (Frysk)

                                       volledige liturgie;

lees meer »
 
180107 afscheidsdienst Janny Lijzenga 180107 afscheidsdienst Janny Lijzenga

lees meer »
 
WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

werkgroep "Fjoer"

Op 12 december j.l. is de werkgroep opnieuw bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is er door de werkgroepleden geoefend met de gespreksmethode, die gebruikt zal gaan worden bij gesprekken met de gemeenteleden. Het gebruik van deze methode werd door de leden van de werkgroep als positief ervaren. Binnenkort zult u allen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de gesprekken over de toekomst van onze gemeente. Voor het vormen van een toekomstvisie is input nodig van zoveel mogelijk gemeenteleden, wij hopen dan ook op een grote deelname.

Wordt vervolgd.


Namens de werkgroep Gelke Talsma

 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
 

kerkdienst, wereldgebedszondag
datum en tijdstip 21-01-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 23-01-2018 om 20.00 uur
meer details

GGG, Geloven met Petrus
datum en tijdstip 05-02-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.