ANBI gemeente

Beheer 2022      klik op de link.
 

ANBI diaconie

Diaconie definitief 21-06-2021 klik op de link.


Resultatenoverzicht ANBI-publicatie klik op de link
 
WINST/VERLIESREKENING 2021 (verkorte jaarrekening)
     
OPBRENGSTEN Rekening
    2021
     
a opbrengsten onroerende zaken 473
b opbrengsten rente, divident, etc. 3
c opbrengsten levend geld 5.453
d door te zenden collecten en giften 9.011
     
Totaal aan baten A 14.940
     
UITGAVEN Rekening
    2021
     
e belastingen 47
f afschrijving 0
g verplichtingen/bijdrage andere organen 921
h kosten beheer, administratie en archief 60
i rentelasten/bankkosten/kosten scipio 196
j diaconaal werk plaatselijk 2.880
k diaconaal werk regionaal/landelijk 2.465
l diaconaal werk wereldwijd 4.657
     
Totaal aan lasten A 11.226
     
Operationeel resultaat 3.714
     
m incidentele baten 0
n ontrekkingen bestemmingsfondsen 0
     
Resultaat naar Algemene Reserve 3.714


ANBI DIACONIE
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
E-mail Diaconie: diaconiepknkoudum@live.nl

College van Diakenen:
                       
  A. Wester           Voorzitter & lid Moderamen            
  B. Falkena           Secretaris            
  S. van Dijk           Administrator            
  C. Stoker                        
  L. de Jong                        
  C. Bruno                        
                     
     
Lees meer 

Beleidsplan 2020-2025


Beleidsplan "Samen kerk dicht bij het water 2020-2025 ".
klik hier


Verkorte versie beleidsplan.
Klik hier