Adressen

adres van de kerkenraad is: 

Protestantse gemeente te Koudum
Postadres: Jacob Benckesplein 1, 8723 BN Koudum Het moderamen van de kerkenraad:

Hans Karper, voorzitter Kerkenraad, tel. 0514-521616 en 06 534 194 90, 
jskarper@hotmail.com

Jeltsje Wijnsma, scriba, tel.  06 409 919 57
scriba@pknkoudum.nl

Sietze Talsma, voorzitter college van Kerkrentmeesters, tel. 0514-521936,
talsmasietze@gmail.com

Andries Wester, voorzitter college van Diakenen,      tel. 0514-522483,
andries-wester@hetnet.nl

Botty Wiersma-Veenstra, ouderling,
tel.  0514-522059,
bwiersmaveenstra@hotmail.com

ds. Michiel de Zeeuw, predikant, tel. 06- 454 499 98,
michieldezeeuw28@kpnmail.nl
 

Reservering zalen ontmoetingsgebouw

Reservering zalen Op'e Hichte
Gosse Jongsma

tel. 0514 523913    e-mail: g-jongsma@hetnet.nl
 

Bankrekeningnummers

Protestantse Gem. Koudum NL 04 RABO 0373 7238 14
Diaconie NL 41 RABO 0333 5042 32
Zendingscommissie NL 35 RABO 0333 5046 31

Links andere websites

Privacyverklaring

Lees meer