Adressen

adres van de kerkenraad is: 

Protestantse gemeente te Koudum
Postadres: Jacob Benckesplein 1, 8723 BN Koudum 


Het moderamen van de kerkenraad:

Voorzitter:
Hans Karper, 
tel. 0514 521616 / 06 5341 9490
hans.karper@pknkoudum.nl

Scriba:
Jeltsje Wijnsma,
tel.  06 409 919 57
scriba@pknkoudum.nl

Voorzitter college van Kerkrentmeesters:
Sietze Talsma,
el. 0514 521936,
talsmasietze@gmail.com

Ouderling en contactpersoon Pastoraat:
Botty Wiersma-Veenstra,
tel.  0514-522059,
bwiersmaveenstra@hotmail.com

Kitty Bruno,
tel. 0514 521760
c.a.k.bruno@hetnet.nl

Predikant:
ds. Michiel de Zeeuw,
tel. 06- 454 499 98,
michieldezeeuw28@kpnmail.nl

Reservering zalen ontmoetingsgebouw

Reservering zalen Op'e Hichte
Gosse Jongsma

tel. 0514 523913    e-mail: g-jongsma@hetnet.nl
 

Bankrekeningnummers

Protestantse Gem. Koudum NL 04 RABO 0373 7238 14
Diaconie NL 41 RABO 0333 5042 32
Zendingscommissie NL 35 RABO 0333 5046 31

Links andere websites

Privacyverklaring

Lees meer