Wie wij zijn

Wie wij zijn
De Protestantse Gemeente van Koudum is een open en gastvrije gemeenschap
waar mensen elkaar willen ontmoeten rondom het evangelie van Gods liefde.

Ontmoeting is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. In het leven van de gemeente proberen we aan elk van deze drie aandacht te schenken.

Lees meer 

Rond de kerkdiensten

Rond de kerkdiensten

Zondagse eredienst

Elke zondag is er om 9.30 uur een dienst in de Martinikerk. Een aantal keren per jaar zijn er speciale diensten zoals doopdiensten, jeugddiensten of het heilig avondmaal. Op deze site bij Kerkdiensten staan de eerstvolgende diensten genoemd. Ook is er oppas geregeld voor de allerkleinsten en kunnen de wat oudere kinderen terecht bij de Kinderkerk of jeugdkerk. 


 

Lees meer 

Visie

Visie
Structuur en organisatie van de gemeente moeten aansluiten bij onze visie op gemeente-zijn. In die visie speelt het woord ‘ontmoeting’ een belangrijke rol. Ontmoeting met God, met elkaar, en met de wereld.

Die ontmoeting wordt concreet bijvoorbeeld in het geloofsgesprek, maar ook in het samen werken aan de diverse taken, waarbij ieder wordt uitgenodigd zijn of haar gaven in te zetten. En dat alles in een ontspannen klimaat waarin we ons niet laten opjagen door wat er moet, maar ons laten inspireren door wat er kan.

 

Lees meer 

Werkgroep Pastoraat

Pastoraat

Om haar taak te kunnen uitvoeren is de gemeente ingedeeld in een aantal wijken, te weten: Centrum, Noord, Zuid, West, Oost en woonzorgcentrum Finke
In de wijken zijn wijkteams gevormd bestaande uit minimaal één ouderling en een aantal pastorale medewerkers. Daarnaast zijn per wijk ook één of meer diakenen werkzaam. De werkgroep bestaat uit ouderlingen, pastorale medewerkers en de predikant.
 
Voorzitter: ds. Michiel de Zeeuw

Lees meer 

Werkgroep Diaconaat

DIACONAAT

BELEIDSPLAN
Diaconie van de Protestantse Gemeente Koudum

De diaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is. Tevens heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van ieders diaconale roeping tot   ' omzien naar elkaar', dichtbij en ver weg.

Lees meer 

Werkgroep Vorming en Toerusting

Vorming en toerusting
Leerling in het geloof blijven wij ons hele leven, en iedere tijd stelt weer nieuwe vragen aan de kerk en aan de individuele gelovige. Door met elkaar te spreken over zaken van geloof, kerk en bijbel, en daarbij de tijd te nemen om naar elkaar te luisteren, kunnen wij veel voor elkaar betekenen.

De werkgroep vorming en toerusting bestaat uit de predikant, de kerkelijk werker, en een aantal gemeenteleden uit verschillende leeftijdscategorieën.

Werkgroep Eredienst

Eredienst

Al eeuwenlang zoeken mensen elkaar op om voor God hun geloof te belijden en daar in woord, gebed, gebaar en lied vorm aan te geven. De werkgroep eredienst vindt haar taak in het zoeken naar mogelijkheden om in het spoor van de traditie de diensten aansprekend en inspirerend te laten zijn voor mensen van nu.

Werkgroep Gastvrije Kerk

De werkgroep Gastvrije Kerk stelt zich tot doel de Martinikerk buiten de eredienst om open te stellen voor bezoek. 
 
Tijdens de openstelling zijn er vrijwilligers aanwezig om de bezoekers van dienst te zijn.
 
Op de volgende tijd is de kerk open: Tijdens de Koudumer zomermarkten, op dinsdagen van 11.00 – 16.00 uur. Ook worden er in die periode een aantal inloopconcerten gehouden.
In de maanden juli en augustus een aantal  zaterdagen  van 13.30 – 17.00 uur in het kader van Tsjerkepaad. Meer informatie daarover vindt u op www.tsjerkepaad.nl
 
Op Oudejaarsdag is de kerk geopend van 16.00 – 17.30 uur.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
Boukje van der Valk-Siderius 522986
Sjouke Hoekstra 522823
Bauke Spijksma 522383

 

Werkgroep Beheer

Beheer

De werkgroep beheer vervult een breed pakket aan taken. Het betreft al die zaken die te maken hebben met de financien, het beheer en onderhoud van de gebouwen en van de  begraafplaats bij de kerk. Ook het beheer van het archief is een taak van deze werkgroep.
 
De werkgroep Beheer bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters en zoveel vrijwilligers in het beheer als de werkgroep nodig acht.

Lees meer 

Werkgroep Publiciteit

Publiciteit

Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn en daarom is het belangrijk te laten zien wie we zijn.
 

 

Lees meer 

Geschiedenis

Geschiedenis kerk Koudum
De wurkgroep Histoarysk Koudum vertelt op haar website over de Martinikerk van Koudum die in de 16e eeuw al gebouwd is.

Klik hier https://historisch.koudum.nl/ om op de website te komen van het nostalgisch album van Koudum.

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd
Vele handen maken licht werk. Doet u mee?

  

Lees meer