Werkgroep Pastoraat

Pastoraat

Om haar taak te kunnen uitvoeren is de gemeente ingedeeld in een aantal wijken, te weten: Centrum, Noord, Zuid, West, Oost en woonzorgcentrum Finke
In de wijken zijn wijkteams gevormd bestaande uit minimaal één ouderling en een aantal pastorale medewerkers. Daarnaast zijn per wijk ook één of meer diakenen werkzaam. De werkgroep bestaat uit ouderlingen, pastorale medewerkers en de predikant.
 
Voorzitter: vacant

Werkgroep Diaconaat

DIACONAAT

BELEIDSPLAN
Diaconie van de Protestantse Gemeente Koudum

De diaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is. Tevens heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van ieders diaconale roeping tot   ' omzien naar elkaar', dichtbij en ver weg.

Werkgroep Eredienst

Eredienst

Al eeuwenlang zoeken mensen elkaar op om voor God hun geloof te belijden en daar in woord, gebed, gebaar en lied vorm aan te geven. De werkgroep eredienst vindt haar taak in het zoeken naar mogelijkheden om in het spoor van de traditie de diensten aansprekend en inspirerend te laten zijn voor mensen van nu.

Werkgroep Vorming en Toerusting

Vorming en toerusting
Leerling in het geloof blijven wij ons hele leven, en iedere tijd stelt weer nieuwe vragen aan de kerk en aan de individuele gelovige. Door met elkaar te spreken over zaken van geloof, kerk en bijbel, en daarbij de tijd te nemen om naar elkaar te luisteren, kunnen wij veel voor elkaar betekenen.

De werkgroep vorming en toerusting bestaat uit de predikant, de kerkelijk werker, en een aantal gemeenteleden uit verschillende leeftijdscategorieën.

Werkgroep Beheer

Beheer

De werkgroep beheer vervult een breed pakket aan taken. Het betreft al die zaken die te maken hebben met de financien, het beheer en onderhoud van de gebouwen en van de  begraafplaats bij de kerk. Ook het beheer van het archief is een taak van deze werkgroep.
 
De werkgroep Beheer bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters en zoveel vrijwilligers in het beheer als de werkgroep nodig acht.

Werkgroep Publiciteit

Publiciteit

Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn en daarom is het belangrijk te laten zien wie we zijn.