PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
citaat van de week citaat van de week

Mensen zijn als muzieknoten: als ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd,
wordt het een prachtig orkest.


auteur onbekend

 
 
een nieuw begin, friesch dagblad een nieuw begin, friesch dagblad


                         voor duidelijke tekst; lees meer
lees meer »
 
startzondag 8 september 2019 startzondag 8 september 2019


 
foto's marktdagen foto's marktdagen


                                                                                         voor meer foto's; lees meer
lees meer »
 
De lêste Koudumer preekbeurt fan Ds. Ries den Dekker De lêste Koudumer preekbeurt fan Ds. Ries den Dekker

Snein 21 july hâlde Den Dekker in moaie ‘âlderwetske’ preek, dy’t de tahearders gjin tiid jûch om ôf te dwalen. Hennie Dijkstra betanke Den Dekker nei ôfrin foar syn ynset foar Koudum. Sy fertelde noch in pear anekdoates út it ferline. Hennie siet destiids in de saneamde hoarkommisje en fertelde oan de tsjerkerie dat dizze nije dûmny preekje soe yn in wite toga. Inkele âlderlingen, ferslokten harren hast yn de kofje doe’t sy dat hearden. De gemeente hie der minder muoite mei die bliken. As kado kaam Hennie mei Koudumer beantsjes en in fleske ‘Oer de Wjuk’. Doe’t ik yn de toer kaam om him en syn frou de hân te skodzjen, seach er my efkes djip yn’e eagen en sei, ‘do bist Ulfert’. Nei 35 jier fûn ik dat wol in prestaasje. Doe’t Den Dekker hjir kaam ha ik him yn it begjin regelmjittich moete, want ús bedriuw mocht de pastorie ferbouwe. Dat hat noch efkes wat spanning jûn tusken tsjerkerie en dûmny. Hy woe dat it allegearre rapper gean soe, mar om’t er ek noch al wat  efterstallich ûnderhâld te dwaan wie, duorre it wat langer as pland. Der kaam in nije badkeamer. Der waard bygeliks sintrale verwaarming oanlein, sadwaande wiene yn hast alle romten tydlik planken út de flier helle. Der waarden in tal âlde reekkanalen sloopt. Ek moast der in nije keuken komme. Ein oktober 1978 teach ik sadwaande op in moandei, let yn’e middei, mei tsjerkfâld Meindert de Witte en Den Dekker op de efterbank yn ús Renault 12 nei de NBM yn Lemmer om in keukenblok út te sykjen. Wy wiene der samar út. Dûmny kaam nei de berte fan ús soan (maart ’79) oan de doar op’e Havenkade. Jitske tocht efkes wat is dit foar man, ‘no ik bin de nije dûmny’ sei er. ‘Oh, kom der dan mar gau yn’. Hy hat soan Sijbolt en syn neef Harmen toen noch doopt. Dochs spitich dat wy him in Koudum net mear op’e preekstoel werom sjogge.

Ulfert de Jong
 
Rapport "In vertrouwen verder"

Rapport "In vertrouwen verder"

Open rapport;

/uploads/klant199/files/rapport FJOER.pdf

 
nieuwe webmaster gezocht nieuwe webmaster gezocht
Nieuwe webmaster gezocht!
“The times they are a changing” zong Bob Dylan al in de jaren zestig van de vorige eeuw.  Veranderingen volgen zich tegenwoordig nog sneller op dan toen. Vooral op het gebied van de internettechnologie en social media is het bijna niet meer bij te houden.

De huidige en toekomstige informatie (ook die van de kerken) zal steeds vaker tot ons komen via deze informatieverstrekkers. Dit vereist een goed beheer en kennis van zaken. Wellicht zijn er onder onze kerkleden mensen die zich thuis voelen in deze materie en op die manier hun steentje willen bijdragen aan ons kerkenwerk.

De taak bestaat uit het upgraden en “up-to-date” houden van de site. Het omvat: publicatie kerknieuws (1x per 2 weken), invoeren kerkelijke roosters, bijhouden actualiteiten.
Interesse? Mail dan naar of bel 06 – 341 275 68.
 
 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
Privacyverklaring Privacyverklaring
lees meer »
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer (vergaderrooster 2020 maken)
datum en tijdstip 26-09-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.