verkiezingen

AMBTSDRAGERSVERKIEZING

Beste gemeenteleden,

In het vorig kerknieuws is door de verkiezingscommissie al melding gemaakt van de goede respons van ingevulde stembiljetten en dat de verkozenen zijn bezocht.
We kunnen nu met vreugde constateren dat op één na alle vacatures zijn vervuld. Een prachtig resultaat.

De volgende gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de roep van u als gemeente:

Voor wijkouderling:  Botty Wiersma – Veenstra
Voor wijkouderling van de Finke:  Antsje Folkertsma
Voor diaken: Kitty Bruno – Franse
Voor ouderling- scriba : Jeltje Wijnsma – Benedictus
Voor ouderling – kerkrentmeester:  Eling Hoekema
Rest nog 1 vacature voor ouderling-kerkrentmeester.

De bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers is gedacht voor zondag 24 januari. In die dienst zal ook afscheid worden genomen van de dan afgetreden ambtsdragers.  

Volgens de kerkorde, ordinantie 3 kunnen bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene. Deze kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de KKR te worden ingeleverd d.w.z. bij de scriba J. Fekkes, Verlengde Hoofdstraat 19. Dus na het ontvangen van dit kerknieuws op 19 december 2020. 

De verkiezingscommissie:
Hotske Broersma, Hans Karper en Jentsje Fekkes
 
terug