verkiezingen

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
De verkiezingscommissie ontving de afgelopen weken 42 formulieren met aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers (vorig jaar ook 42 formulieren). Daarin zijn veel namen van gemeentele-den als kandidaat voor de openstaande functies genoemd.

Voor de goede orde nog even: Diaconie heeft 1 vacature; Pastoraat heeft 1 vacature; Beheer heeft 2 vacatures (een penningmeester en een kerkrentmeester).

De gang van zaken is dat leden die 10 of meer aanbevelingen achter hun naam hebben staan automatisch op de kieslijst komen.
In 3 van de 4 categorieën bleken 3 leden 10 of meer aanbevelingen te hebben verworven. In 1 categorie zelfs 4 leden.

Het feit dat we nu meer kandidaten dan vacatures hebben betekent dat er verkiezingen komen. De Kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten dat verkiezingen voortaan steeds schriftelijk zullen worden gehouden.

Als bijlage bij dit nummer van Kerknieuws treft u een stembiljet + toelichting aan. Graag ingevuld en ondertekend voor 25 oktober 18.00 a.s. inleveren op de aangegeven adressen.
Aanvankelijk waren we van plan om ook een machtigingsformulier mee te sturen. Bij nader inzien blijkt dat niet nodig te zijn, immers de stemming is voor iedereen schriftelijk. Iemand die een machtigingsformulier zou willen invullen en ondertekenen kan ook een stembiljet invullen.
Het stembiljet + toelichting wordt ook per email verstuurd aan de leden van wie het emailadres bij ons bekend is.
Het kan zijn dat we op deze wijze niet alle leden bereiken. Echter het bereik van deze schriftelijke stemming is veel groter dan bij een
traditionele verkiezing op een zondag na afloop van een kerkdienst waarbij slechts de dan aanwezige leden kunnen stemmen.
De uitslag van de stemming zal in Kerknieuws van 16 november a.s. worden gepubliceerd. Daarbij zal ook worden aangegeven op welke wijze bezwaren kunnen worden ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen individuele verkozen ambtsdragers.

We zitten goed op koers. De Gemeente heeft zeer veel namen aangedragen, waarvoor onze dank. Met nadruk roep ik alle leden op om van hun kiesrecht gebruik te maken. Vul de biljetten z.s.m. in en lever ze tijdig in !
Dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet, namens de verkiezingscommissie,

Hans Karper

 
terug