Kerkenraad


                                                                 

Beste Gemeenteleden,

Corona
Een ieder van ons zal zo in zijn/haar eigen omgeving de laatste weken wel gehoord hebben van nieuwe Corona-gevallen. Alhoewel gelukkig nog bescheiden van omvang is niet voorspelbaar hoe deze nieuwe ‘golf’ zich verder zal ontwikkelen.
Met aandacht zullen we het verloop volgen en stappen zetten zodra dat nodig blijkt te zijn. Hierbij volgen we zoals in het recente verleden de adviezen van ons landelijke PKN-bestuur. Onze draaiboeken liggen klaar.
Vooralsnog geen reden tot overhaaste beslissingen, maar meer een signaal dat we alert (moeten) zijn. Wij allen kunnen hierbij een zekere voorzichtigheid in acht nemen, ook bij kerkbezoek.

2 diensten zonder Beamer-bediening
De beamercommissie heeft laten weten dat de apparatuur op 31 juli en 16 oktober niet bediend kan worden omdat er op die zondagen geen commissieleden beschikbaar zijn.
De bezoekers van beide diensten kunnen het liedboek dan weer ter hand nemen; de online-(beeld)uitzendingen komen helaas te vervallen. De gebruikers van de kerktelefoon kunnen de diensten op de gebruikelijke manier volgen.
Deze gang van zaken maakt duidelijk dat ons beamerteam te krap bezet is. Eerdere oproepen om versterking hebben geen resultaat gehad.
Nu de nood zo zichtbaar wordt, hoop ik oprecht dat zich enkele nieuwe vrijwillers zullen melden, zodat de werkdruk voor huidige beamerbedieners wat wordt verlicht en de continuteit van hun werkzaamheden wat zekerder wordt.

Kinderkerk en Jeugdkerk
Het Moderamen overlegt sinds kort met de leiding van kinderkerk en de jeugdkerk over de opzet en inrichting van de kinder/jeugd-activiteiten op de zondagen. Met elkaar zijn we op zoek naar nieuw elan, zodat ook in de toekomst voor de kinderen en de jeugd een aansprekend programma kan worden aangeboden dat recht doet aan onze beginselen en uitgangspunten.

Vakantie
De zomerperiode is aangebroken. Ongetwijfeld zullen velen van ons hun vakantieperiode elders doorbrengen. Veel plezier en weer een veilige thuiskomst toegewenst.
Gedurende de vakantieperiode komen de kerkelijke activiteiten wat op een laag pitje te staan. Ook Kerknieuws zal enige tijd niet verschijnen.
Voor meldingen of vragen tijdens de afwezigheid van onze predikanten kunt u altijd terecht bij de scriba en ondergetekende.
Denkt u ook nog even aan de zomermarkten. De voortekenen zijn gunstig en het enthousiasme is groot.
U allemaal een goede zomerperiode toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Hans Karper  (voorzitter)
 
terug