Kerkenraad

VANUIT DE KERKENRAAD
                                                                       
 

WaKoMo: De laatste ontwikkelingen

Tijdens de Gemeentevergadering op zondag 28 april heb ik de aanwezige leden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen binnen WaKoMo over de toekomstige samenwerking.

Voor de leden die niet in de gelegenheid waren om de Gemeente- vergadering bij te wonen onderstaand de weergave van mijn

bijdrage:

Eind vorig jaar hebben de 3 Kerkenraden van WaKoMo in een gezamenlijke bijeenkomst gesproken over de veranderingen in ons kerkelijke landschap. De situatie is nijpender dan misschien zo op het eerste gezicht zou lijken. Denkt u aan:

-vergrijzing van ons ledenbestand

-het wegvallen van de middengroepen en de jeugd

-gebrek aan animo om bestuursfuncties te accepteren

-krappere exploitatiebudgetten als gevolg van dalende ledenbestanden

-sterk stijgende kosten (personeel en onderhoud gebouwen)

-afname van de beschikbaarheid van predikanten


Afgelopen maart heeft onze Classis over dit thema een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenten die tot onze werkgemeenschap behoren, de zgn. Kleine Zuidwesthoek. Afvaardigingen van de 3

WaKoMo-gemeenten waren daarbij aanwezig. Het beeld dat daar geschetst werd was eigenlijk nog somberder dan onze eigen indrukken.

In de vorige editie van KN is over deze bijeenkomst bericht. Enkele waarnemingen die we mee terug naar Koudum hebben genomen:

- De ontwikkelingen gaan veel sneller dan je zou verwachten.

Er werd een voorbeeld genoemd van een gemeente die 2 jaar geleden nog het predicaat “gezond” met zich meedroeg, maar inmiddels bekend staat als zeer zorgelijk.

- Intensieve samenwerking met buurgemeenten uit de werkgemeenschap moet actief worden nagestreefd. Dit vergt een omslag in denken. Er is een mentaliteitsomslag nodig om tot echte

samenwerking te komen.

Wij hebben afgesproken dat we eerst de mogelijkheden binnen WaKoMo willen onderzoeken. Wanneer daar duidelijkheid over is ontstaan is het wellicht tijd om met belendende gemeenten

verkennende gesprekken te voeren.


Tijdens die novemberbijeenkomst van de Wakomo Kerkenraden is afgesproken dat de 3 raden afzonderlijk van elkaar gedurende het eerste kwartaal zouden nadenken over de toekomstige samenwerking tussen de 3 Gemeenten. Zoals u weet is de huidige samenwerking een zakelijke: met elkaar betalen we de kosten van onze beide beroepskrachten Joke van Voorst en Michiel de Zeeuw


De Kerkenraden van de drie hebben inmiddels een visiedocument opgesteld. Begin mei is er een eerste overleg tussen de moderamenleden van de WaKoMo-gemeenten.

Tijdens die bijeenkomst zullen we moeten vaststellen of er op hoofdlijnen voldoende overeenkomsten zijn tussen de 3 visies om aan verdere uitwerking te kunnen beginnen.

Die uitkomst wachten we dus af. Voor alle duidelijkheid: we gaan niet over 1 nacht ijs. Bij alle voorstellen zal onze KKR worden betrokken. Wanneer er fundamentele knopen moeten worden doorgehakt, dan heeft de

gemeentevergadering het laatste woord.

We houden jullie op de hoogte.


Met vriendelijke groet,

Hans Karper (voorzitter kerkenraad)PAASKAARS 2023 VOOR GOSSE JONGSMA

De Kerkenraad van onze Gemeente heeft onlangs unaniem besloten om de paaskaars van het afgelopen jaar toe te kennen aan Gosse Jongsma.

Aan het eind van de in goede sfeer verlopen Gemeentevergadering van 28 april jl. is de kaars aan Gosse aangeboden.

Gosse ontving de kaars als blijk van grote waardering voor zijn werkzaamheden als beheerder van Op e Hichte.

Gedurende een reeks van jaren is Gosse de aanspreekpersoon voor reserveringen e.d. De zalen zijn altijd tip-top voorbereid en met behulp van z’n mobiele telefoon regelt

Gosse sinds kort de temperatuurinstelling per vergaderruimte. Dat heeft al flinke besparingen opgeleverd.

Veel van deze werkzaamheden onttrekken zich aan het zicht van ons als gemeenteleden, maar het is uiterst belangrijk dat ze nauwgezet worden uitgevoerd.

We hopen dat Gosse dit mooie vrijwilligerswerk nog enige tijd wil voortzetten.


Namens de Kerkenraad en de Gemeente,

Hans Karper

 
  
terug