Kerkenraad

Beste Gemeenteleden,

Bewoners van de Galamadammen
Op 4 april jl. hebben vertegenwoordigers van de Koudumer Geloofsgemeenschappen (PG Koudum – Baptistengemeente – Volle Evangelie Gemeente en de RK-kerk) met elkaar gesproken over mogelijke vormen van samenwerking, nu ons dorp er als het ware een nieuwe wijk bij kreeg. De manager van Galamadammen was bij dit gesprek aanwezig. Om verbrokkeling te voorkomen is afgesproken om aanbod van en vraag naar vrijwilligers centraal te laten coördineren door onze scriba.
Op advies van de leiding van Galamadammen wachten we voorlopig nog met het organiseren van speciale diensten t.b.v. de gasten. Wanneer blijkt dat hier behoefte aan bestaat dat krijgen we een seintje.
Het bijzondere bloemstuk dat op Eerste Paasdag voor in onze kerk stond is na de dienst bezorgd bij Galamadammen waar het inmiddels een mooie plaats heeft gekregen.
Van de manager van de Galamadammen horen we dat de bewoners steeds meer hun draai vinden en dat er al hulp kan worden afgeschaald. Natuurlijk blijft er nog genoeg te doen. We mochten enkele Oekraïners in de zondagse dienst begroeten. Vanaf vorige week is de Martinikerk op woensdag- en vrijdagmiddag open van half 4 tot half 5. De Paaskaars brandt, mensen kunnen een kaarsje branden, rustig zitten, bidden en/of in de aanwezige bijbels lezen. Een vrijwilliger uit de gemeente is dan aanwezig.
Als u ook één van de middagen aanwezig kunt zijn als vrijwilliger meldt u dan aan bij de scriba.    

Kerkenraadsvergadering
De coronamaanden hebben ook nieuwe inzichten gebracht in hoe een bepaalde gang van zaken meer aansprekend of wat praktischer kan. Op de recente kerkenraadsvergadering klonken enkele voorbeelden:

Wykomtinker
De werkgroep Pastoraat stelde voor om de minder duidelijke term ‘pastoraal medewerker’ te vervangen voor de heldere Friese aanduiding ‘wykomtinker’.

Begin kerkdienst
Soms was minder duidelijk wanneer de organist de aanvangspsalm kon inzetten. Gesprekken over het begin van de kerkdienst brachten ons vervolgens tot een iets duidelijker gang van zaken. De dienstdoende ambtsdragers komen om 9.30 uur samen de kerkzaal binnen. De ouderling van dienst voorop, dan de voorganger, dan de diaken en ouderling kerkrentmeester. De ouderling gaat richting Paaskaars, de overige ambtsdragers gaan zitten op de vaste plaatsen. De voorganger op de plek van de ouderling van dienst. De ouderling van dienst steekt de tafelkaarsen aan met licht van de Paaskaars, leest vanaf de lezenaar het welkom en de mededelingen en nodigt tot slot uit om ons in stilte voor te bereiden op de dienst. De ouderling van dienst wacht in stilte bij de lezenaar. Na een kort moment van stilte gaat de voorganger staan en loopt naar de ouderling van dienst toe, ze wisselen met hand op het hart ‘het recht van spreken’. De voorganger loopt naar de liturgische tafel en kondigt het openingslied aan, dat vervolgens staande door de gemeente wordt gezongen. De ouderling van dienst is inmiddels naar de eigen plaats gelopen.
Met ingang van 1 mei volgen we deze gang van zaken.

Gedachtenissteentje Het werd in de coronatijd als waardevol ervaren dat tijdens de uitvaartdienst het gedachtenissteentje al werd neergelegd onder de Paaskaars. Dan maken de nabestaanden dit nadrukkelijk mee. We besluiten dat voortaan zo te doen en dan tijdens het gedenken op de zondag na de dienst van afscheid, in het midden van de gemeente, te verwijzen naar het steentje dat is neergelegd.
Ook lijkt het een goede vorm om tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de steentjes uit te reiken aan de nabestaanden. Ook hier geldt dat we aansluiten bij de beleving van de naaste familie. Mocht de uitvaart nog maar enkele weken voor die laatste zondag kerkelijk jaar hebben plaatsgevonden dan kan, in onderling overleg, besloten worden om het steentje nog een jaar bij de Paaskaars te laten liggen.

Met vriendelijke groet,
Hans Karper

 
terug