KerkenraadAan ons de eer en het genoegen om u aan het denken te zetten. En dan begrijpt u het misschien al wel. Er zijn ambtsdragers aan de beurt om af te treden. Het zou fantastisch zijn als zij opgevolgd worden. 

Een goed werkend roulatiesysteem voor de ambten van ouderling, diaken en kerkrentmeester is hierbij een pré. Wij mogen ons hierin gelukkig prijzen. Op dit moment zijn alle posities ingevuld. In het huidige tijdvak best uniek. Het geeft tegelijk de onderlinge verbondenheid en sfeer aan in de kerkenraad. Gemoedelijk en positief. Samen continu zoekend om getuige te zijn, als individu, als gehele gemeenschap, van de levens veranderende, hoopvolle boodschap van het evangelie. 
Onze boot vaart een stabiele koers en ligt goed in de vaart, sloopwerk is niet nodig. Enkel voor de reguliere vervanging van krachten gaan we de helling op. Na vier jaar, of wat langer, hun inzet en betrokkenheid als ouderling, diaken en kerkrentmeester te hebben gegeven is het goed om deze taken over te dragen aan nieuwe krachten. Mogelijk komt de vraag tot u, om bemanningslid te worden voor 4 jaar. Om u die periode in het bijzonder te richten op de pastorale, diaconale of beheer taken in de Protestantse Gemeente Koudum. Een bevoorrechte kans, maar ook een vraag, een roeping, die veel ‘stemmen’ in ons kan wakker maken. Hopelijk sneeuwt de zachte stem van de hoop niet onder. Deze bescheiden stem in ons moet vaak strijden met de meer luidruchtige ‘ach en wee’s’. Of die stem waardoor wij onszelf al snel geringer achten dan we zijn. De stem van de hoop is mogelijk een aarzelend ‘ja’, maar weet zich verzekerd van een koor van stemmen, het ambt van ouderling, diaken en kerkrentmeester is immers geen solozang. Je mag je omringd weten door de hele bemanning.  
De volgende ambtsdragers treden af; 
 • IJnte Kooistra 
 • Tjerk Faber 
 • Walter de Koe 
 • Jentsje Fekkes 
 • Boukje Postma 
 • Janneke van der Werf 
 
Dit betekent dat de kerkenraad de volgende vacatures heeft; 
 • Ouderling-scriba 
 • Ouderling (2*)
 • Diaken (1*)
 • Kerkrentmeester 
 • Kerkrentmeester – penningmeester 

Op zaterdagmiddag 10 oktober 2020 van 14:00 tot 15:00 uur kunt u de ledenlijst van de PKN Koudum bekijken in Op ‘e Hichte. Deze ledenlijst geeft u inzicht in onze leden en kan u wellicht helpen bij het invullen van het aanbevelingsformulier.  
In dit kerknieuws vindt u een aanbevelingsformulier. U kunt deze kopiëren voor andere leden binnen uw gezin. Lukt dit niet? Bel dan even met de scriba op 0514 52 12 22. Wij komen u dan extra exemplaren brengen.  
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan ons. 

Namens de kerkenraad, Jentsje Fekkes, Hans Karper en Hotske Broersma 

WERKGROEP PASTORAAT
Enkele indrukken uit de vergadering van 15 september 2020

Opening
Ds. de Zeeuw heet ons allemaal welkom. Hij spreekt uit dat het voelt als een feestelijke gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten, na zo’n lange tijd waarin dit niet mogelijk was. Hij leest uit Mattheüs 9 vanaf vers 35.  Jezus kijkt naar de mensen en ziet dat ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Hij ‘leest’ hoe ze eraan toe zijn. Waar leest hij dat aan af? Hoe lezen wij elkaars situatie, hoe het met die ander gaat? Bijvoorbeeld in deze tijd van ‘corona’. Jezus verbindt zijn ‘lezen’ met het verlangen de mensen te bereiken en tot steun te zijn. Niet als een taak voor hem alleen, maar als deel van zijn koninkrijk. Hij zegt ‘Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst’. We mogen ons in het pastorale werk in Koudum deel weten van hoe Jezus ‘las’ en van zijn verlangen om mensen te bereiken en tot steun te zijn.
Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt om een zegen over ons werk en deze vergadering.

Toerusting: ‘Samen leven, samen lezen’
Ons nieuwe jaarthema raakt aan veel kanten van ons pastorale werk. We leven in een tijd vol verandering. Door corona moesten we vaste patronen onverwacht loslaten. Elkaar bij ontmoeting een hand geven bijv. Met elkaar naar een uitvaart gaan. Of een tijdlang niet samen naar de kerk kunnen. Ook andere veranderingen in het samenleven dagen ons uit om de situatie opnieuw in te schatten, opnieuw ‘samen te lezen’. Denk aan hoe het gaat in de zorg, in de vragen rond racisme, in de achteruitgang van natuur, aan de economische tegenslag door corona. Dit snelle veranderen daagt ons uit om opnieuw te lezen in welke situaties we leven, hoe het met mensen gaat. Daar als kerkgemeenschap het gesprek over voeren, niet doen alsof alles maar hetzelfde blijft. Mensen willen gehoord worden in hun eigen situatie. Daartoe gaat het dit seizoen over ‘opnieuw lezen’, als met een leesplankje van vandaag.
Bij lezen gaat het om opnieuw spellen, opnieuw willen ontdekken. Dus als het bijvoorbeeld gaat over de situatie van kerk en christelijk geloof komen we er niet met het herhalen van oude indrukken van teleurstelling. Lees naast ervaringen van verandering ook de indrukken van hoop voor de toekomst. Probeer dit ‘opnieuw lezen’ ook mee te nemen in de gesprekken die je voert tijdens de bezoeken.

Uitwisseling
Alle aanwezigen vertellen van hun ervaringen in het onderhouden van contact tijdens de afgelopen maanden. Het telefonisch contact onderhouden (van oor tot oor) was belangrijk en positief. Anderen stuurden kaarten of spraken elkaar op straat. We houden oog voor zowel de grenzen en als de kansen in pastoraal contact i.v.m. corona. De telefoonrondes leverden soms verrassende gesprekken op, dingen die nog nooit aan bod zijn gekomen, komen nu ineens ter sprake. De telefonische contacten worden soms toch als wat afstandelijk ervaren. Inmiddels wordt het bezoekwerk door iedereen weer opgepakt, met oog voor de 1,5 meter afstand en de hygiëne.

Voorbereiding nieuw seizoen
-Ds. Joke bedankt het pastorale team voor de grote hoeveelheid werk die het heeft verricht in de afgelopen maanden.
- Koffertjesproject: Bedoeld om gezinnen te stimuleren om bezig te blijven (of te gaan) met geloofsoverdracht. In de koffers zitten bijv. nieuwe kinderbijbels. Er zijn twee verschillende koffertjes: voor gezinnen met jonge kinderen en voor gezinnen met kinderen in oudere groepen basisschool. Ds. Joke heeft onlangs overleg gehad met het team van de Kinderkerk. De gezinnen hadden door ‘school thuis’ en door moeders werkzaam in de zorg de handen vol. Kerk raakte een beetje uit beeld door corona. Het voorzichtig opstarten van de Kinderkerk biedt kansen om weer vaker samen naar de kerk te gaan. 
- Voor jongeren: Ds. Joke licht toe dat er voor alle leeftijdsgroepen initiatieven zijn. Steeds bedoeld voor jongeren in Warns, Molkwerum én Koudum. In Warns begint de catechesegroep voor 12, 13 en 14 jaar (‘Schatkamers bouwen’, blz 11 krant Zin in meer). In Koudum start een gespreksgroep voor 15, 16 en 17 jaar (‘Zoek het zelf maar uit’, blz 10) en voor 18plus start een groep die de eerste keer bijeen komt in Op ‘e Hichte (blz 7, Zin in meer). Al deze initiatieven hebben alleen kans van slagen als ze door ouders en kerkgenoten van harte worden ondersteund. Dus graag aandacht hiervoor in het bezoekwerk.
- Antwoordkaart bij Zin in meer: Graag stimuleren om deze z.s.m. in te vullen. De eerste activiteit zal al op 6 oktober plaatsvinden: ‘Voorlezen en voorleven’, over geloofsopvoeding.

Verslaglegging: Hittje Faber

 
terug