Kerkenraad


                                                                 

Beste Gemeenteleden,

Rol van de lector in de diensten
Vanaf 1 januari jl. wordt wekelijks aan de dienst meegewerkt door een lector. Tijdens de verkiezingscampagne voor nieuwe ambtsdragers in het afgelopen najaar hebben zich 11 vrijwilligers opgegeven voor deze nieuwe rol. De lector leest steeds de eerste schriftlezing en wordt hierover door de dienstdoende predikant enkele dagen voor de dienst geïnformeerd.
Voor alle diensten tot aan de zomervakantie hebben we inmiddels een rooster gereed. Wanneer u belangstelling heeft om ook als lector een bijdrage aan de diensten te leveren, dan kunt dat laten weten aan de scriba.

Vrijwilligersbijeenkomst
Hierbij een oproep aan al onze vrijwilligers: zet zaterdagmiddag 18 maart a.s. alvast in de agenda. De Kerkenraad organiseert dan een geanimeerde bijeenkomst voor al onze vrijwilligers. Het programma en het aanvangstijdstip vermelden we in één van de komende nummers van Kerknieuws

Eten met onze Oekraïense dorpsgenoten in Op ‘e Hichte

Zaterdag 28 januari hebben onze Oekraïense dorpsgenoten Irina, Odela, Ala en Svetlana weer enthousiast  gekookt in Op ‘e Hichte.
Een 15-tal mensen heeft hier genoten van de heerlijke maaltijd en het samenzijn.
Elke laatste zaterdag van de maand wordt er gekookt en gegeten in Op ’e Hichte.
Wilt u ook een keer mee eten? U kunt zich nu alvast opgeven bij de scriba, contactgegevens staan achter in Kerknieuws.
Ik zet u dan op de lijst en neem contact met u op welke zaterdag u mee kunt eten. U mag ook zelf direct een datum noemen: 25 febr., 25 maart, 30 april of 27 mei.
We verwelkomen u graag vanaf een uur of 4 met koffie of thee.
Vanuit de keuken komen ons dan al heerlijke geuren tegemoet. En vanaf een uur of 5 wordt er gegeten. De maaltijd is vrij toegankelijk, maar er zal een mandje klaar staan voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Dubbele diensten op de zondagen
In het vorige nummer van Kerknieuws hebben we bericht dat ds. Joke van Voorst tot nader order op veel zondagen gedurende de ochtend 2 kerkdiensten verzorgt. Doorgaans om 09.30 in de Martinikerk en om 11.00 in de Joh. de Dooperkerk te Warns of Molkwerum.
Vrijwilligers verzorgen het vervoer tussen Koudum en de andere plek. 
Vanwege tijdgebrek is er na de dienst in Koudum jammer genoeg geen tijd voor ds. Joke om nog na te praten of anderszins in gesprek te gaan. 
Wij vragen u om begrip en medewerking om e.e.a. vlot te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Hans Karper,                                                 Jeltsje Wijnsma,
Voorzitter Kerkenraad                                 Scriba Kerkenraad


 
terug