Werkgroep Diaconaat

1) Opdracht
* Tot haar taken rekent de diaconie/zendingscommissie:
* Zich in te zetten voor degenen, die door het sociale beleid van de regering tussen wal en schip dreigen te raken;
* Aandacht te schenken aan hen die vanwege levensbedreigende gevaren hun land moeten ontvluchten;
* Aandacht te besteden aan het milieu, zodat ook onze kinderen in de toekomst nog mogen genieten van de aarde die ons ter beschikking is gesteld;
* Geld in te zamelen om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente mogelijk te maken. 

2) Functioneren binnen de kerkdienst
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen.
Dit zijn:
* Het inzamelen van de gaven van de gemeente
* Bloemen van de kerk
* Avondmaalsvieringen
* Voorbeden (ZWO)
* Activiteiten tijdens speciale diensten zoals laatste zondag kerkelijk jaar, zending en werelddiaconaat zondagen, Pasen, enz.  
* Medewerking verlenen aan diensten in het verzorgingstehuis  
* Het aanwezig zijn bij huwelijken en begrafenissen.
* Al deze activiteiten en taken zullen regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld of geactualiseerd.
* Hiervoor is het van groot belang de ogen en oren goed open te houden.

3) Functioneren binnen de kerkelijke gemeente
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:
* Aandacht voor ouderen en zieken (bezoekdienst) 
* Het verspreiden van de Elisabethbode bij ouderen 
* Paasgroet aan gevangenen
* Vakantieweken voor ouderen en zieken
* Boottocht 65+ (werkverband) 
* DIrecte hulpverlening 
* Onder de aandacht brengen van collectes en actie’s
* Vergaderingen diaconie, kerkenraad, evt. moderamen, classis en werkverband bijwonen.
* Voor het uitvoeren van al deze taken beschikt de diaconie over een aantal vrijwilligers.
* De taak van de diaconie is om deze activiteiten actief te volgen en daar waar nodig te ondersteunen en bij te sturen.

4) Functioneren binnen Koudum en omgeving
* De activiteiten van de diaconie binnen Koudum en omgeving zijn in het bijzonder gericht op die groep mensen die aan de rand van de samenleving staat.
* Voor die groep geldt het motto: ‘helpen waar geen helper is’. Onder noodhulp wordt verstaan directe hulp.
* Wij blijven actief kijken naar mogelijkheden om stille armoede binnen Koudum te ontdekken en daar iets aan te doen.

5) Zorg voor Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk.
* De diaconie heeft als doel de mensen in andere werelddelen materieel en moreel te ondersteunen.
* Binnen de eigen gemeente geven we voorlichting over de projecten die wij steunen.
* Er zijn verschillende manieren waarop diaconale steun gegeven wordt voor aansprekende projecten.
* Voorbeelden hiervan zijn:
* Het financieel steunen van de voedselbank.
* Het verstrekken van leningen aan Oiko- krediet.

6) Publiciteit
* Op verschillende manieren probeert de diaconie de gemeenteleden op de hoogte te houden van haar activiteiten.
* In het kerknieuws en het kerkblad staan regelmatig stukjes van de diaconie.
* Bijzondere collecte doelen worden aangekondigd, de opbrengsten daarvan, en andere projecten worden onder de aandacht gebracht.
* Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt, hierin staat vermeld waar de baten en de lasten naar toe zijn gegaan. Leden van de Werkgroep Diaconaat

Voorzitter:
Kitty Bruno,
Galamalaan 12, Koudum tel. 521760

Secretaris:
Berend Falkena,
Zwarteweg 14, Koudum tel. 06 4673 1969

Penningmeester:
Sjouke van Dijk, 
Nieuweweg 23, Koudum tel. 06 3986 6206


Leden van de Zendingscommissie

Voorzitter:
Jannie Feenstra,
Zwarteweg 18, Koudum tel. 522949

Secretaris:
Anja de Jong,
Snakke 13, Koudum tel. 06 2331 9125
mail: anja.dejong.devries@gmail.com

Penningmeester:
Sjouke van Dijk,
Nieuweweg 23, Koudum tel. 06 3986 6206

Jo Hoekstra
Bovenweg 53, Koudum tel. 522034

Theunis de Vries,
Spoarleane 1, Koudum tel. 06 1279 1344

 


 
terug