ANBI diaconie

Diaconie definitief 21-06-2021 klik op de link.


Resultatenoverzicht ANBI-publicatie klik op de link

ANBI DIACONIE
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
Diaconie definitief 21-06-2021 klik op de link.


Resultatenoverzicht ANBI-publicatie klik op de link

ANBI DIACONIE

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Koudum
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824135271
Website adres: http://www.pknkoudum.nl
E-mail: j.fekkes@home.nl
Adres: J. Benckesplein 1
Postcode: 8723 BN
Plaats: Koudum
Postadres: J. Benckesplein 1
Postcode: 8723 BN
Plaats: Koudum
 
De Protestantse gemeente Koudum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de protestantse gemeente Koudum.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
E-mail Diaconie: diaconiepknkoudum@live.nl

College van Diakenen:
                       
  A. Wester           Voorzitter & lid Moderamen            
  B. Falkena           Secretaris            
  S. van Dijk           Administrator            
  C. Stoker                        
  L. de Jong                        
  C. Bruno                        
                     
     


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op www.pknkoudum.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
WINST/VERLIESREKENING 2021 (verkorte jaarrekening)
     
OPBRENGSTEN Rekening
    2021
     
a opbrengsten onroerende zaken 473
b opbrengsten rente, divident, etc. 3
c opbrengsten levend geld 5.453
d door te zenden collecten en giften 9.011
     
Totaal aan baten A 14.940
     
UITGAVEN Rekening
    2021
     
e belastingen 47
f afschrijving 0
g verplichtingen/bijdrage andere organen 921
h kosten beheer, administratie en archief 60
i rentelasten/bankkosten/kosten scipio 196
j diaconaal werk plaatselijk 2.880
k diaconaal werk regionaal/landelijk 2.465
l diaconaal werk wereldwijd 4.657
     
Totaal aan lasten A 11.226
     
Operationeel resultaat 3.714
     
m incidentele baten 0
n ontrekkingen bestemmingsfondsen 0
     
Resultaat naar Algemene Reserve 3.714
 
  Begroting Diaconie 2021    Staat van baten en lasten 
             
  BATEN    Begroting 2021   Begroting 2020  Rekening 2019 Rekening 2018
80 Baten onroerende zaken    €              473,00  €              450,00  €           409,00  €            464,65
81 Rente-baten en dividenden    €                 2,00  €                20,00  €             24,00  €              27,52
83 Bijdragen levend geld    €           3.200,00  €           3.000,00  €        3.331,00  €         3.005,62
84 Door te zenden collecten    €           6.600,00  €           6.600,00  €        8.025,00  €         6.990,47
    Totaal A  €         10.275,00  €         10.070,00  €       11.789,00  €        10.488,26
  LASTEN          
41 Lasten onroerende zaken    €                50,00  €                50,00  €             39,00  €              34,08
45 Verplichtingen andere organen    €              950,00  €           1.000,00  €           915,00  €            934,48
47 Kosten beheer en administratie    €              470,00  €              470,00  €           560,00  €            429,41
48 Rentelasten (bankkosten)    €              120,00  €              150,00  €           119,00  €            119,36
50 Diaconaal werk plaatselijk    €           2.085,00  €           2.450,00  €        2.259,00  €         2.245,37
51 Diaconaal werk landelijk    €           3.000,00  €           3.000,00  €        3.041,00  €         3.125,73
52 Diaconaal werk wereldwijd    €           3.600,00  €           2.950,00  €        4.856,00  €         4.440,43
    Totaal B  €         10.275,00  €         10.070,00  €       11.789,00  €        11.328,86
    A - B  €                    -    €                    -    €                 -   -€            840,60
             
                           Toelichting op de staat van begrote baten en lasten    
             
  BATEN    Begroting 2021   Begroting 2020  Rekening 2019 Rekening 2018
80 Baten onroerende zaken          
80.80 Pacht onbebouwde eigendommen  €              473,00  €              450,00  €           409,00  €            464,65
    Totaal  €              473,00  €              450,00  €           409,00  €            464,65
81 Rentebaten en dividenden          
81.10 Ontvangen interest bank    €                 2,00  €                 2,00  €               3,00  €                6,52
81.40 Interest obligaties/pandbrieven          
81.50 Dividend Oiko      €                18,00  €             21,00  €              21,00
    Totaal  €                 2,00  €                18,00  €             24,00  €              27,52
83 Bijdragen levend geld          
83.20 Collecten in kerkdiensten    €           2.800,00  €           2.500,00  €        2.811,00  €         2.320,82
83.30 Giften    €              400,00  €              500,00  €           520,00  €            685,00
    Totaal  €           3.200,00  €           3.000,00  €        3.331,00  €         3.005,82
84 Door te zenden collecten          
84.11 Doorzendcollecten landelijk    €           3.000,00  €           2.400,00  €        3.333,00  €         3.897,41
84.21 Doorzendcollecten wereldwijd    €           3.600,00  €           4.200,00  €        4.692,00  €         3.093,06
    Totaal  €           6.600,00  €           6.600,00  €        8.025,00  €         6.990,47
             
  LASTEN    Begroting 2021   Begroting 2020   Rekening 2019   Rekening 2018 
41 Lasten onroerende zaken en inventarissen      
41.82 Belastingen en verzekeringen    €                50,00  €                50,00  €             39,00  €              34,08
    Totaal  €                50,00  €                50,00  €             39,00  €              34,08
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen      
45.10 Quotum Gen.Fin.Raad    €              950,00  €           1.000,00  €           915,00  €            934,48
45.30 Bijdragen Prov. Organen    €                    -    €                    -    €                 -    €                  -  
    Totaal  €              950,00  €           1.000,00  €           915,00  €            934,48
             
             
47 Kosten beheer en administratie        
47.10 Kosten coll.v.diakenen    €              170,00  €              170,00  €           226,00  €            129,40
47.20 Bureaubehoeften en drukwerk    €              300,00  €              300,00  €           334,00  €            300,40
    Totaal  €              470,00  €              470,00  €           560,00  €            429,80
             
 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 
             
       Begroting 2021   Begroting 2020   Rekening 2019   Rekening 2018 
48 Rentelasten          
48.11 Bankkosten    €              120,00  €              150,00  €           119,00  €            119,36
    Totaal  €              120,00  €              150,00  €           119,00  €            119,36
50 Diaconaal werk plaatselijk          
50.10 Saldo ondersteuningen personen      €              100,00  €           100,00  €            100,00
50.30 Ziekenzorg    €              150,00  €              250,00    
50.40 Ouderenwerk    €           1.600,00  €           1.800,00  €        1.415,00  €         1.524,24
50.60 Bijdr.vak.kstn zieken/geh.capten    €              170,00  €              200,00  €             95,00  €            451,13
50.90 Ov.lasten plaatselijk werk    €              165,00  €              100,00  €           479,00  €            170,00
    Totaal  €           2.085,00  €           2.450,00  €        2.089,00  €         2.245,37
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk      
51.11 Afdr.doorz.collecten     €           2.650,00  €           2.750,00  €        3.041,00  €         2.836,88
51.15 Aanvullingen          
51.14 Bijdragen aan andere instellingen    €              200,00  €              150,00    €            144,00
51.19 Overige bijdragen diaconaal werk  €              150,00  €              100,00    €            144,85
    Totaal  €           3.000,00  €           3.000,00  €        3.041,00  €         3.125,73
52 Diaconaal werk wereldwijd          
52.21 Afdracht doorzend collecten    €           3.100,00  €           2.450,00  €        4.857,00  €         3.117,38
52.22 Aanvullingen          
52.24 Bijdragen Solidaridad          
52.24 2% Ontwikkelingssamenwerking          
52.26 Bijdragen inzake "rampen"    €              500,00  €              500,00    €         1.323,05
52.29 Overige bijdragen wereldwijd          
    Totaal  €           3.600,00  €           2.950,00  €        4.857,00  €         4.440,43
             
 
  Rekening 2019 diaconie    Staat van baten en lasten 
           
  BATEN    Rekening 2019   Begroting 2019   Rekening 2018 
80 Baten onroerende zaken    €              408,89  €              400,00  €           464,65
81 Rente-baten en dividenden    €                24,06  €                60,00  €             27,52
83 Bijdragen levend geld    €           3.331,02  €           3.400,00  €         3.005,62
84 Door te zenden collecten    €           8.025,32  €           5.550,00  €         6.990,47
    Totaal A  €         11.789,29  €           9.410,00  €       10.488,26
  LASTEN        
41 Lasten onroerende zaken    €                38,79  €                50,00  €             34,08
45 Verplichtingen andere organen    €              914,95  €              950,00  €           934,48
47 Kosten beheer en administratie    €              325,60  €              550,00  €           429,41
48 Rentelasten (bankkosten)    €              119,39  €              160,00  €           119,36
50 Diaconaal werk plaatselijk    €           1.842,92  €           2.150,00  €         2.245,37
51 Diaconaal werk landelijk    €           3.690,70  €           2.300,00  €         3.125,73
52 Diaconaal werk wereldwijd    €           4.856,94  €           3.250,00  €         4.440,43
    Totaal B  €         11.789,29  €           9.410,00  €       11.328,86
    A - B  €                    -    €                    -    €           840,60-
           
  Toelichting op de staat van baten en lasten    
           
  BATEN    Rekening 2019   Begroting 2019  Rekening 2018
80 Baten onroerende zaken        
80.80 Pacht onbebouwde eigendommen    €              408,89  €              400,00  €           464,65
    Totaal  €              408,89  €              400,00  €           464,65
81 Rentebaten en dividenden        
81.10 Ontvangen interest bank    €                 3,06  €                10,00  €               6,52
81.40 Interest obligaties/pandbrieven        
81.50 Dividend Oiko    €                21,00  €                50,00  €             21,00
    Totaal  €                24,06  €                60,00  €             27,52
83 Bijdragen levend geld        
83.20 Collecten in kerkdiensten    €           2.811,02  €           3.000,00  €         2.320,82
83.30 Giften    €              520,00  €              400,00  €           685,00
    Totaal  €           3.331,02  €           3.400,00  €         3.005,82
84 Door te zenden collecten        
84.11 Doorzendcollecten landelijk    €           3.333,19  €           2.300,00  €         3.897,41
84.21 Doorzendcollecten wereldwijd    €           4.692,13  €           3.250,00  €         3.093,06
    Totaal  €           8.025,32  €           5.550,00  €         6.990,47
           
  LASTEN    Rekening 2019   Begroting 2019   Rekening 2018 
41 Lasten onroerende zaken en inventarissen    
41.82 Belastingen en verzekeringen    €                38,79  €                50,00  €             34,08
    Totaal  €                38,79  €                50,00  €             34,08
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen    
45.10 Quotum Gen.Fin.Raad    €              914,95  €              950,00  €           934,48
45.30 Bijdragen Prov. Organen    €                    -    €                    -    €                  -  
    Totaal  €              914,95  €              950,00  €           934,48
           
           
47 Kosten beheer en administratie      
47.10 Kosten coll.v.diakenen    €                65,00  €              150,00  €           129,40
47.20 Bureaubehoeften en drukwerk    €              260,60  €              400,00  €           300,40
    Totaal  €              325,60  €              550,00  €           429,80
           
  Toelichting op de staat van baten en lasten    
           
       Rekening 2019   Begroting 2019   Rekening 2018 
48 Rentelasten        
48.11 Bankkosten    €              119,39  €              160,00  €           119,36
    Totaal  €              119,39  €              160,00  €           119,36
50 Diaconaal werk plaatselijk        
50.10 Saldo ondersteuningen personen    €              100,00    €           100,00
50.30 Ziekenzorg    €                46,80  €              300,00  
50.40 Ouderenwerk    €           1.414,58  €           1.600,00  €         1.524,24
50.60 Bijdr.vak.kstn zieken/geh.capten    €                47,50  €              150,00  
50.80 Jeugd        €           451,13
50.90 Ov.lasten plaatselijk werk    €              234,04  €              100,00  €           170,00
    Totaal  €           1.842,92  €           2.150,00  €         2.245,37
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk    
51.11 Afdr.doorz.collecten     €           3.690,70  €           2.000,00  €         2.836,88
51.15 Aanvullingen      €                    -    
51.14 Bijdragen aan andere instellingen      €              200,00  €           144,00
51.19 Overige bijdragen diaconaal werk      €              100,00  €           144,85
    Totaal  €           3.690,70  €           2.300,00  €         3.125,73
52 Diaconaal werk wereldwijd        
52.21 Afdracht doorzend collecten    €           4.856,94  €           2.700,00  €         3.117,38
52.22 Aanvullingen        
52.24 Bijdragen Solidaridad      €                    -    
52.24 2% Ontwikkelingssamenwerking      €                50,00  
52.26 Bijdragen inzake "rampen"      €              500,00  €         1.323,05
52.29 Overige bijdragen wereldwijd        €                  -  
    Totaal  €           4.856,94  €           3.250,00  €         4.440,43


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                     
     


 
terug