Dagelijks bestuur


BERICHT VAN HET MODERAMEN

Eind vorige week heeft de landelijke PKN aan de aangesloten kerken geadviseerd om de diensten op zondagen weer open te stellen voor max. 30 deelnemers. Hierbij wil de PKN aansluiten bij de landelijke tendens om de huidige regels geleidelijk wat te versoepelen.
We hebben binnen het Moderamen overlegd over deze ontwikkeling. We zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat we er voorlopig nog goed aan doen om nog even pas op de plaats maken. De besmettingscijfers zijn de laatste dagen nog steeds hoog, zeker ook in Friesland. Er wordt gesproken over een op handen zijnde derde golf. Nou niet direct signalen waar een versoepeling aan zou moeten worden gekoppeld, alhoewel er begrip is voor de maatschappelijk druk na vele maanden lock down.
Het Moderamen wil in deze kwestie voorzichtig en zorgvuldig handelen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd in de hoop en de verwachting dat we op afzienbare tijd weer kunnen toewerken naar ‘normale’ zondagsvieringen.
Intussen vervolgen we onze zondagse on line diensten vanuit de Martini, samen met Warns en Molkwerum.

Met vriendelijk groet,
Hans Karper 
 
terug