Diaconie en Zending


De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

7 maart          Verplichte afdrachten Protestantse Kerk Nederland
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor landelijk en provinciaal diaconaal werk en voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Het diaconaal quotum is een verplichte afdracht aan de Protestantse Kerk Nederland waarbij het bedrag enerzijds is gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit van diaconieën. In 2020 moest PKN Koudum ruim 800 Euro afdragen aan de landelijke PKN kerk. We collecteren hier meerdere keren per jaar voor.
10 maart        Biddag voor gewas en arbeid
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten. De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een betere samenwerking en het goed bewaren van de oogst, krijgen ze meer betaald voor hun noten en boter en verbetert hun leven! Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Ghanese boerinnen om hun leven te verbeteren. Helpt u mee?
14 maart        Binnenlands Diaconaat –  ‘de naakten kleden’
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.
21 maart        Werelddiaconaat Indonesië – ‘de hongerigen eten geven’
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
21 Maart         Bloemenfonds

Gift ontvangen van 30,90 Euro via Berend Falkena

Aan alle gevers; hartelijk dank voor uw gift!
Namens de werkgroep Diaconie, Berend Falkena


ZENDING
Graag brengt de zendingscommissie de uitgangscollecte van zondag 7 maart onder de aandacht, welke bestemd is voor de zending met als bestemming:

THEOLOGISCH ONDERWIJS IN HET MIDDEN-OOSTEN.
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook de Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië,  Israël/Palestina  en Libanon.  Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Aktie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Aktie Wilbert van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank alvast.
De zendingscommissie
Jo Hoekstra


Amnesty International
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Zoals Jezus er is voor ons mogen wij er voor anderen zijn. Er zijn zoveel mensen, die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we door.
De diaconie nodigt iedereen van harte uit om in deze Veertigdagentijd een kaartje ter bemoediging te sturen naar mensen, die onterecht in gevangenschap zitten. Veelal mensen, die vechten voor een rechtvaardiger en eerlijker samenleving.  Monddood gemaakt tot eer en glorie van de zittende machthebbers.
Amnesty  heeft van een aantal van deze medemensen de gegevens en informatie over hun omstandigheden bij elkaar gezet in de Groetenlijst. Ook staan bij ieder medemens suggesties voor een passende groet en het adres. De lijst kun je vinden via:
Amnesty.nl  >  kom in actie  >  (even naar beneden scrollen) groetenlijst feb – mei 2021 
Mocht dit niet lukken dan kun je ook een fleurige kaart opzoeken; een persoonlijke groet er op zetten en de kaart in de brievenbus doen bij Corrie Stoker, Verlengde Hoofdstraat 15.  Dan zorgt de Diaconie ervoor dat de kaart wordt verzonden naar een persoon van de Groetenlijst.
Wij hopen dat velen van jullie de moeite willen nemen om een kaartje te sturen. Een kleine moeite voor een bijzondere groet uit het ‘warme hart’ van de Zuidwesthoek

De Diaconie
 
terug