Diaconie en Zending

In de komende tijd biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

19 september; Ouderenwerk

26 september; Binnenlands diaconaat. Hulp aan dakloze vluchtelingen. Stichting INLIA biedt hulp aan asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. In de stad Groningen geeft INLIA aan ruim 300 vreemde-lingen Bed-Bad-Brood -opvang. INLIA werkt daarbij samen met haar gasten aan een toekomstperspectief. INLIA heeft o.a. daarvoor juridische, maatschappelijke en perspectief spreekuren. Ook worden er diverse activiteiten in de Bed-Bad-Brood – opvang georganiseerd zoals taalcursussen en naai -en handwerkcursussen. Daarnaast vormt INLIA een netwerk met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp te voorzien.

3 oktober; Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijv. met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

10 oktober; JOP. Opvoeden doe je niet alleen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren.

               Namens de Diaconie,

               Berend Falkena


ZENDINGSCOMMISSIE

Uitgangscollecte 19 september:
Bouw de kerk in Syrië weer op.

In Syrië leeft meer dan 90% van de mensen onder de armoede-grens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis.
Er is nauwelijks aan levensbenodigdheden te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Geef dan zondag 19 september aan dit goede doel tijdens de uitgangscollecte of doneer op de bankrekening van de zendingscommissie NL35RABO0333504631

Alvast hartelijk dank!

                  Namens de zendingscommissie,

                  Jo Hoekstra 
terug