Werkgroep Beheer

Aandachtsgebieden

De Werkgroep Beheer behartigt namens de kerkelijke gemeente de financiën. Met name richt de werkgroep haar aandacht op:

Waar komen de financiën vandaan en waar worden deze weer aan uitgegeven. Ter illustratie de begroting over 2016

 

 

De werkgroep Beheer is verantwoordelijk voor een goed beheer van het Onroerend Goed van de plaatselijke kerkelijke gemeente.Tot slot heeft zij het beheer over de begraafplaats rond de kerk: een historisch document


TAAKVERDELING WERKGROEP BEHEER
1.Ouderling Kerkrentmeester  Voorzitter   Dick Bellinga
Vertegenwoordiging in db
Mede-aanspreekpunt diverse vrijwilligers
Verantwoordelijk gebouwen en opstallen, samen met Walter de Koe
Meerjaren plan onderhoud gebouwen 


2.Ouderling Kerkrentmeester Secretaris  Hotske Broersma           
Notuleren
Beheer archief
Lokaal beheerder Landelijk Administratiesysteem LRP
Practisch beheer ledenadministratie wordt uitgevoerd door Klaaske Pries
 
3.Ouderling Kerkrentmeester Penningmeester      IJnte Kooistra
praktische administratie wordt gevoerd door Anneke Siemensma         
Uitgifte collectemunten wordt verzorgd door IJnte Kooistra/
vervangend lid vertegenwoordiging db
Verantwoordelijk inzake totstandkoming begroting en jaarrekening
Personeelsbeleid
Vermogensrechtelijke aangelegenheden (1)
Verzekeringen 

4.Ouderling Kerkrentmeester Gebouwen  Walter de Koe
Verantwoordelijkheid inzake opstal gebouwen
Meerjaren onderhoudsplan
Vermogensrechtelijke aangelegenheden (2)
Verantwoordelijk onderhoud gebouwen
Beheer landerijen en volkstuinen
praktische uitvoering is in handen van Walter de Koe
Ter ondersteuning wordt gezocht naar één of twee bouwkundigen.
 
5.Ouderling Kerkrentmeester Gebouwen (beheer)   Sietze Talsma
Verantwoordelijk exploitatie
Op ‘e hichte en gebruik Martinikerk  Verhuur ruimte via
Gosse Jongsma & Tineke Munniksma.      
Coördinatie vrijwilligers exploitatie
Uitvoering zaken voortkomende uit nieuwbouw/renovatie
Verantwoordelijk administratie begraafplaats

Mede-verantwoordelijk organisatie rondom begraafplaats
Verantwoordelijkheid beheer onroerende goederen

terug