Adressen

adres van de kerkenraad is: 

Protestantse gemeente te Koudum
Postadres: Jacob Benckesplein 1, 8723 BN Koudum Het moderamen van de kerkenraad:

Hans Karper, voorzitter Kerkenraad, tel. 0514-521616 en 06 534 194 90, 
jskarper@hotmail.com

Jeltsje Wijnsma, scriba, tel. 0514-521822,
scriba.pknkoudum@gmail.com

Sietze Talsma, voorzitter college van Kerkrentmeesters, tel. 0514-521936,
talsmasietze@gmail.com

Andries Wester, voorzitter college van Diakenen,      tel. 0514-522483,
andries-wester@hetnet.nl

Teunie Venema, ouderling, tel.  0514-523929 en          06 308 54 845,
v.d@kpnplanet.nl

ds. Michiel de Zeeuw, predikant, tel. 06- 454 499 98,
michieldezeeuw28@kpnmail.nl
 
terug